مقاله شناسايي موانع به کارگيري يافته هاي تحقيقاتي در عملکرد باليني پرستاران مراکز درماني کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي موانع به کارگيري يافته هاي تحقيقاتي در عملکرد باليني پرستاران مراکز درماني کشور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله موانع بکارگيري يافته هاي تحقيقاتي
مقاله عملکرد باليني
مقاله ترجمان دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عيب پوش ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: اهميت انتقال دانش و استفاده از نتايج پژوهش براي تصميم گيران بخش سلامت، در کشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت در حال افزايش است. طي دو دهه اخير در متون پرستاري تاکيد زيادي بر مبتني بر تحقيق شدن اين حرفه شده است. هدف از اين مطالعه شناسايي موانع به کارگيري يافته هاي تحقيقاتي در عملکرد باليني پرستاران کشور است.
روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي انجام گرفت. پرسشنامه مورد استفاده مشتمل بر ۲ بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافيکي پرستاران و بخش دوم شامل ۲۹ سوال ۵ گزينه اي بود که موانع به کارگيري يافته هاي تحقيقاتي را در بر مي گرفت. سنجش امتياز بر اساس مقياس ليکرت بود و جواب ها به گونه اي تنظيم شده بودند که شرکت کنندگان مي توانستند نظرات خود را با درجات متفاوت بيان کنند.
نتايج: موانع شناسايي شده در ۴ حيطه طبقه بندي شدند: حيطه سازماني، کيفيت تحقيق، آگاهي و مهارت پرستار و موانع مربوط به دسترسي به نتايج تحقيق. سه مانع اول گزارش شده توسط پرستاران شامل موانعي همچون: “پرستاران زمان کافي براي مطالعه منابع جديد ندارند”، ” پرستاران اختيار کافي براي تغيير روش هاي مراقبتي بيماران ندارند” و “امکانات و تسهيلات موجود جهت به کارگيري نتايج تحقيقات کافي نيستند” بود که هر سه مورد از موانع مربوط به حيطه موانع سازماني است.
نتيجه گيري: پرستاران به “عدم حمايت هاي سازماني” به عنوان يک مانع بزرگ و مهم اشاره داشتند. بايد به اين نوع موانع و حمايت هاي سازمان ها براي امور تحقيقاتي و تسهيل کردن اين موانع از طرف اين ارگان ها، نگاه ويژه اي داشت.