مقاله شناسايي موانع داخلي، محيطي و برآيندي کارآفريني سازماني مطالعه موردي: اداره کل بنادر و کشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۹۴ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي موانع داخلي، محيطي و برآيندي کارآفريني سازماني مطالعه موردي: اداره کل بنادر و کشتيراني استان مازندران-بندر نوشهر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله موانع کارآفريني سازماني
مقاله عوامل محيطي
مقاله عوامل داخلي
مقاله عوامل برآيندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياكجوري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي ويسري الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علما و دانشمندان، کارآفريني را نيروي محرکه اصلي رشد و توسعه اقتصادي کشور معرفي کرده، و آن را فرآيند نوآوري و بهره گيري از فرصت ها با تلاش و پشتکار بسيار دانسته اند. سه دليل مهم توجه به موضوع کارآفريني، توليد ثروت، توسعه تکنولوژي و اشتغال مولد است. کارآفريني به عنوان سنبل و نماد تلاش و موفقيت در امور تجاري بوده و کارآفرينان، پيشگام موفقيت هاي تجاري در جامعه، توانا در بهره گيري از فرصت ها، و پيشتاز در ابتکار و خلاقيت هستند. کارآفرينان از نظر رهبري، مديريت، نوآوري، کارايي، اثربخشي، بهره وري، خلق و استفاده از فرصت ها، ايجاد شغل، رقابت و تشکيل شرکت هاي جديد، سهم مهمي در رشد اقتصادي دارند. بنابر اعتقادي در جوامع لازم است انقلاب کارآفريني رخ دهد، به گونه اي که اين انقلاب در قرن حاضر، اهميتي بيش از انقلاب صنعتي دارد.
هدف مقاله حاضر، شناسايي موانع محيطي، داخلي و برآيندي موثر بر کارآفريني سازماني در بندر نوشهر مي باشد. موانع محيطي شامل فقدان رقابت، نداشتن اختيار سياست گذاري و تعيين ماموريت توسط مديران، وجود گروه هاي ذينفع متعدد و پاسخگو بودن به عموم مردم، عدم وجود مراکز آموزش (بندري-دريايي) مکانيزه، و عدم وجود اساس نامه و توافق نامه در بين شرکت هاي کشتيراني براي جذب کشتي هاي خارجي جهت ارزآوري و کارآفريني، موانع داخلي شامل تصميمات نامناسب مديران عالي در انتصاب و بکارگيري مديران زيردست، عدم تفويض اختيار کافي، پيچيدگي و تعدد اهداف و عدم وجود رقابت شرکت هاي ثانوي در تخليه و بارگيري کالاها، موانع برآيندي شامل موانع فرهنگي-اجتماعي، تعريف سنتي از موفقيت، امکان ادامه فعاليت سازمان با وجود کارآمد نبودن و تغييرات مکرر مديريت در دوره هاي زماني کوتاه، مي باشد. جامعه آماري تحقيق، مديران و کارشناسان بندر مي باشند. با توجه به تعداد محدود اعضا جامعه آماري، از نمونه گيري استفاده نشد بلکه همه اعضا جامعه آماري مورد سرشماري قرار گرفتند. نوع تحقيق کاربردي و از روش توصيفي استفاده گرديد. روش جمع آوري داده ها کتابخانه اي و ميداني بوده و ابزارهاي جمع آوري داده ها و اطلاعات، مصاحبه (به طور خاص جهت طراحي ابزار اندازه گيري) و پرسش نامه بوده است. آزمون هاي مورد استفاده، آزمون نسبت براي رد يا تاييد فرضيات و آزمون فريدمن براي رتبه بندي سوالات با استفاده از نرم افزار  spss بوده است. نتيجه تحقيق به اين صورت بوده که از چهارده فرضيه فرعي، ده فرضيه مورد تاييد قرار گرفته است. در پايان مقاله نيز در قالب جمع بندي، بحث، نتيجه گيري، پيشنهاداتي چند در رابطه با کاربردهاي نتايج مذکور در دنياي واقعي و نيز ادامه و پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارايه شده است.