مقاله شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلو زيس بيماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP و MAS PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلو زيس بيماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP و MAS PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايكوباكتريم توبركلوزيس
مقاله مقاومت به ايزونيازيد،PCR-RFLP؛ KatG؛ inhA؛ MAS PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين محمدي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده رشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ايزونيازيد يكي از داروهاي مهم خط اول درمان سل مي باشد. مقاومت به اين دارو در بسياري از نقاط جهان رو به افزايش است. جهش هاي ايجاد شده در ژنKatG  و inhA در اغلب موارد عامل مقاومت به ايزونيازيد مي باشند. هدف از اين مطالعه ارايه روشي مناسب و سريع براي شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه وجود جهش در نواحي خاصي از ژنهاي katG وinhA  در ۹۰ نمونه كشت مثبت بيماران مسلول ريوي پس از انجام تست هاي حساسيت دارويي بررسي شد. براي تعيين جهش هاي كدون  KatG 315از تكنيكPCR-RFLP  استفاده گرديد. محصول PCR حاصل از تكثير اين قطعه ژني (۶۲۰bp) توسط آنزيم محدودالاثر MspI برش داده شد. براي شناسايي جهش در ژن inhA نيز از تكنيك MAS-PCR استفاده شد.
يافته ها: %۳۴٫۵ درصد از نمونه هاي مقاوم به ايزونيازيد فنوتيپ Thr315 و %۶۵٫۵ از نمونه هاي مقاوم فنوتيپ Ser315  را نشان دادند. اختصاصيت Thr315 براي نمونه هاي مقاوم %۱۰۰ مي باشد. همچنين در اين مطالعه از ۵۲ نمونه مقاوم به ايزونيازيد %۳۴٫۶ در كدون ۴۶۳ داراي اسيدآمينه Arg و %۶۵٫۴ داراي اسيدآمينه Leu بودند. فراواني جهش در لوكوس inhA (-15C®T) نمونه هاي MDR و غيرMDR  به ترتيب %۲۰ و %۱۶٫۷ درصد بود.
نتيجه گيري: با استفاده از روش  PCR-RFLP(آنزيم MSPI) و MAS PCR جهش هاي ايجاد شده در كدون ۳۱۵ ژنKatG  و ناحيه پروموتورinhA  شناسايي مي شوند. اين روشها علاوه بر سادگي و ارزان بودن نسبت به روشهاي ديگر در مدت زمان كمتري نتايج دقيق و مطمئني را فراهم مي آورند.