مقاله شناسايي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاه ها به منظور ارايه مدلي جهت ارتقا آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در دانشگاه ها به منظور ارايه مدلي جهت ارتقا آن
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله نظام آموزش عالي
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انديشمند ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارايه مدل براي ارتقا نظام آموزش عالي كشور و به روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش اعضا هيات علمي تمام وقت دانشگاه هاي آزاد استان كرمان در سال تحصيلي ۶۲۰ (۸۷-۸۸) نفر بودند كه تعداد ۱۷۵ نفر به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين آنها انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته بود. از مرور ادبيات و پيشينه پژوهش ۵۴ متغير و زير مولفه استخراج گرديد و بر اساس آن پرسشنامه اول براي تعيين وضع موجود سرمايه اجتماعي تدوين گرديد. روايي محتوايي پرسشنامه توسط، صاحبنظران مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن پس از اجراي آزمايشي بين تعدادي از اعضاي هيات علمي، از طريق ضريب آلفاي كرانباخ (%۹۸) محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي در دو سطح توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي و ضريب همبستگي) صورت گرفت. پس از انجام تحليل عاملي، ۷ مولفه اصلي و ۵۴ زير مولفه شناسايي شده و با هويت سازماني، توانمندسازي، همكاري و نفع عمومي، تسهيم دانش و خلق سرمايه فكري، اعتماد و همبستگي، مديريت مشاركتي و آگاهي نامگذاري شد. نتايج نشان داد، مولفه اصلي اعتماد و همبستگي بالاترين ميانگين و مولفه مديريت مشاركتي از كمترين ميزان ميانگين برخوردار است و زير مولفه هاي تعهد و تعلق، ميزان قدرت رهبري و مديريت، خيرخواهي و ديگرخواهي برقراري ارتباط بين افراد داراي دانش با افراد نيازمند به دانش آنها، قابليت دسترسي به افراد و گروه هاي مورد نياز، بالاترين ميانگين را دارا هستند ولي زير مولفه هاي تجليل و قدرشناسي، عدالت، جهت گيري به سمت هدف جمعي، پرورش نوآوري و خلاقيت، همبستگي در كل سازمان، مديريت مشاركتي پايين ترين ميانگين را دارا هستند و نشان دهنده وضعيت نامطلوب در اين حوزه ها مي باشد. نتايج نشان داد كه بين نظر پاسخگويان از لحاظ متغير جنسيت، تحصيلات و سابقه كار تفاوت چنداني وجود ندارد ولي توزيع نظر پاسخگويان در متغيرهاي مرتبه علمي و محل دانشگاهي محل خدمت يكسان نمي باشد، بطوري كه در متغير مرتبه علمي، بيشترين سرمايه اجتماعي مربوط به (استادان) و كمترين مربوط به (مربيان) مي باشد. هم چنين در متغير واحد دانشگاهي محل خدمت، شهرستان زرند و كرمان به ترتيب، بالاترين و پايين ترين ميزان سرمايه اجتماعي را دارا مي باشند. نتايج نشان داد كه جو دانشگاههاي مذكور پيش نيازه اي اصلي را براي ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي ندارد و نقششان در اين زمينه ضعيف مي باشد. بر اساس يافته هاي حاصله از پرسشنامه اول پرسشنامه دوم مشتمل بر ۵ بخش (فلسفه و اهداف، مباني نظري، چهارچوب ادراكي، مراحل اجرايي، نظام ارزشيابي) تدوين گرديد و سپس با استفاده از روش اميد رياضي با  (%96)اعتبار سنجي شد.