مقاله شناسايي مولكولي اکتينوميسيت هاي مولد موادضد باكتريايي عليه پاتوژن هاي بيماري زا از خاك هاي استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي مولكولي اکتينوميسيت هاي مولد موادضد باكتريايي عليه پاتوژن هاي بيماري زا از خاك هاي استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتينوميسيت
مقاله باكتري پاتوژن
مقاله ماده ضد باكتريال
مقاله خاك
مقاله ژن ۱۶SrDNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهناد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نهايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايگانه لاله
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي صوفياني صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اكتينوميسيت ها باكتري هايي گرم مثبت و رشته اي هستند كه بخش اعظم ميكروارگانيسم هاي خاك را در بر مي گيرند. بر اساس مطالعات انجام يافته، سه چهارم از كل آنتي بيوتيك هاي شناخته شده را اكتينو ميسيت ها توليد مي كنند. در همين راستا غربالگري براي فعاليت ضدباكتريايي و نيز شناسايي آنها از ژن ۱۶SrDNA استفاده شد.
هدف اين مطالعه شناسايي آكتينوميسيت هاي مناطق مختلف استان آذربايجانشرقي از جهت خواص آنتي باكتريايي و بررسي سويه هاي فعال با استفاده از ژن ۱۶SrDNA مي باشد.
روش بررسي: ايزوله هاي اكتينوميست از نمونه خاك هاي جمع آوري شده استان آذربايجانشرقي جداسازي شد، غربالگري اوليه به روش تست دولايه (Bilayer) در محيط كشت اگار و غربالگري ثانويه با روش انتشار در اگار (Disk Diffusion Method) در مقابل ميكروارگانيسم هاي آزمايشي: E.coli ATCC 1399, B. cereus ATCC 1431, Y. enterocolitica ATCC35669, S. aureus ATCC 29213 انجام شدند. جهت شناسايي مولكولي، ابتدا،DNA  ژنوميك از تمام باكتري هاي منتخب استخراج شد و سپس، ژن۱۶SrDNA  ايزوله هاي مذكور با تكنيك PCR تكثير و توسط شركتMacrogene  توالي يابي شد. نتايج حاصل با استفاده از برنامه هاي بيوانفورماتيك آناليز شده و ايزوله هاي مذكور شناسايي شدند.
يافته ها: از ۱۱۰ نمونه خاك جمع آوري شده، ۳۱۰ ايزوله اكتينوميست جدا شدند، ۴۴ ايزوله در غربالگري اوليه و ۱۲ ايزوله در غربالگري ثانويه انتخاب شدند، ژن ۱۶SrDNA، ۵ ايزوله توالي يابي شدند. توالي يابي نشان داد كه ايزوله C91 با ۹۷ درصد بهStreptomyces sampsonii ،G41  با ۹۶ درصد به Streptomyces mediolani،F51  با ۸۲ درصد به Streptomyces lividans و  E45با ۹۸ درصد بهStreptomyces albogriseolus ، شباهت دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ايزوله هاي جديدي در نمونه خاك هاي استان آذر بايجان شرقي وجود دارد كه توانايي توليد مواد آنتي باكتريايي جديدي دارند.