مقاله شناسايي مولكولي فسفوليپاز B3 به عنوان عامل موثر در بيماري زايي آسپرژيلوس فوميگاتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي مولكولي فسفوليپاز B3 به عنوان عامل موثر در بيماري زايي آسپرژيلوس فوميگاتوس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري زايي
مقاله ميكروارگانيسم ها
مقاله فسفوليپاز B3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رابسون جفري
جناب آقای / سرکار خانم: دنينگ ديويد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ندوشن عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فسفوليپدها يکي از ترکيبات اصلي غشا سيتوپلاسمي سلول هاي يوکاريوتي مي باشند. فسفوليپازها نيز آنزيم هايي هستند که در همه سلول هاي يوکاريوت وجود دارند و با توجه به وجود فسفوليپدها در غشا سيتوپلاسمي يوکاريوت ها روشن است که قدرت تخريب غشا سيتوپلاسمي به وسيله اين آنزيم ها مي تواند نقش مهمي در بيماري زايي ميکروارگانيسم ها داشته باشد. با توجه به موضوعات فوق، در اين تحقيق کلونينگ و تعيين توالي ژن فسفوليپاز B3 در آسپرژيلوس فوميگاتوس انجام پذيرفت.
روش کار: اين مطالعه توصيفي در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۹ انجام شده است. DNA ژنومي قارچ هاي آسپرژيلوس فوميگاتوس، آ. نيجر، كانديدا آلبيكانس، اورئوبازيديوم پولولنس و فوزاريوم ونوناتوم استخراج و متعاقب تكثير قطعه مورد نظر با PCR، محصول PCR به حامل pGEMT-Easy vector پيوند زده شد و به سلول ميزبان (E.coli Top 10 F’) ترانسفورم گرديد.
نتايج: مقايسه همساني توالي نوکئوتيدي و اسيد امينه اي سكوانس نوكلئوتيدي ژن  plb3به دست آمده به طول bp 2028، همساني بسيار بالايي با توالي نوكلئوتيدهاي ژن هاي مشابه در ساير قارچ ها نشان مي دهد.
نتيجه گيري: آناليز درخت فيلوژنيک ژن  plb3نشان مي دهد که اين ژن با گروه بزرگي از ژن هاي مشابه در ساير ميکروارگانيسم ها ارتباط دارد و مقايسه همساني توالي اين ژن با ژن مشابه در قارچ هاي ديگر، نشان دهنده همساني زياد توالي اين ژن با ژن هاي PLB در ساير قارچ ها است. مطالعات مربوط به تعيين توالي ژن هايي كه عملکرد آنها در بيماريزايي ميكروارگانيسم ها موثر مي باشند، عمدتا به منظور استنباط اطلاعات براي ارايه شيوه مصونيت بخشي، تهيه واكسن، طراحي دارو، تهيه بلوكر براي خود ژن و يا محصول ژن و استفاده از آن ها به عنوان معرف آزمايشگاهي وجود عفونت انحام مي گيرد.