مقاله شناسايي مولکولي گونه هاي عامل ليشمانيوز جلدي در شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي مولکولي گونه هاي عامل ليشمانيوز جلدي در شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيازيس جلدي
مقاله ليشمانيا ماژور
مقاله ليشمانيا تروپيکا
مقاله pcr

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شمسيان سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرنوش غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي مقدم فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليشمانيازيس جلدي يك عفونت انگلي است كه به عنوان يک مشکل بهداشتي در بخشهايي از ايران بويژه شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوي محسوب مي شود. مخازن بيماري در دو فرم خشك و مرطوب متفاوت است، لذا جهت مبارزه با اين بيماري تعيين گونه انگل لازم است.DNA  هر انگل همانند ساير موجودات زنده ويژه همان انگل است، لذا مي توان با استفاده از آن اقدام به تعيين گونه نمود. در اين مطالعه با استفاده از تكنيك PCR گونه هاي انگل عامل ليشمانيازيس جلدي مشخص شده است.
روش كار
اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۷ در شهرستان سبزوار انجام شده است. نمونه تهيه شده از زخم ۸۶ بيمار که با استفاده از روش لام مستقيم وجود انگل در آنها تاييد شده بود، در محيطهاي کشت NNN و سپس RPMI-1640 کشت داده شد. پس از کشت انبوه و استخراج DNA با استفاده از ۴ روش مختلف استخراج DNA با استفاده از يک جفت پرايمر اقدام به انبوه سازي DNA کينتوپلاست انگل شد. الگوي الکتروفوروزي هر نمونه با گونه هاي استاندارد ليشمانيا تروپيکا و ليشمانيا ماژور مقايسه شد. از نرم افزار SPSS براي تجزيه تحليل اطلاعات استفاده شد، همچنين آزمون هاي آماري تي، كاي اسكوئر و من ويتيني مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج
روش جوشاندن نمي تواند روش مناسبي جهت استخراج DNA از پروماستيگوتهاي ليشمانيازيس جلدي باشد. اما ارزش روش هاي بر پايه فنل- كلروفرم معادل كيت كياژن است. نتايج حاصل از الگوهاي PCR حاکي از آن بود که دو نوع انگل ليشمانيا تروپيکا (۳۲ مورد) و ليشمانيا ماژور (۵۴) عامل ليشمانيازيس جلدي در شهرستان سبزوار مي باشند.
نتيجه گيري
بر خلاف مطالعات سالهاي گذشته در شهرستان سبزوار هر دو نوع انگل ليشمانيا تروپيکا و ليشمانيا ماژور وجود دارند. ضمن اينکه روشهاي بر پايه فنل-کلروفرم روشهاي مناسبي جهت استخراج DNA از پروماستيگوتهاي انگل ليشمانيا بوده و PCR نيز تكنيك ارزشمندي جهت تعيين گونه انگل در مطالعات اپيدميولوژيك مي باشد.