مقاله شناسايي مکانهاي ژني ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهاي ميکروساتليت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۸۸ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي مکانهاي ژني ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول و عرض برگ پرچم در برنج با استفاده از نشانگرهاي ميکروساتليت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله صفات کمي
مقاله مكان يابي QTL
مقاله ميکروساتليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوكيان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي اميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري اوغان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سادات نوري سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نژاد قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: محدثي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آگاهي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مكان يابي و تعيين خصوصيات QTL هاي مرتبط با برخي صفات کمي در برنج جمعيتي شامل ۵۹ لاين تلاقي برگشتي پيشرفته (BC2F5) که از تلاقي واريته IR64 به عنوان والد دوره اي و واريته طارم مولايي به عنوان والد دهنده به دست آمده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي چندشكلي در والدين و مطالعه ژنوتيپي جمعيت به ترتيب با ۲۳۵ و ۱۱۴ نشانگر ميکروساتليت انجام گرفت. براي همه صفات تفرق فرارونده مثبت و يا منفي در جمعيت مشاهده گرديد. در همه ۱۲ كروموزوم برنج به استثناي کروموزمهاي ۵، ۹ و ۱۲ حداقل يك QTL با اثر افزايشي مكان يابي شد. براي صفات مطالعه شده بيست و هفت QTL با استفاده از روش مکان يابي فاصله اي چندگانه مکان يابي شدند که سه QTL براي ارتفاع بوته، پنج QTL براي تعداد پنجه، ده QTL براي عرض برگ پرچم و نه QTL براي نسبت طول به عرض برگ پرچم بوده است. براي طول برگ پرچم هيچ QTL شناسايي نشد. حدود ۴۴ درصد مكانهاي ژني شناسايي شده داراي اثر افزايشي منفي بودند. حداکثر تعداد QTL در کروموزم ۱ با نه QTL و حداقل تعداد QTL با يک QTL در کروموزمهاي ۳، ۶ و ۸ مکان يابي شدند. در کنترل ژنتيکي صفت تعداد پنجه دو اثر اپيستازي دو ژني از نوع افزايشي مشاهده گرديد.