مقاله شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با مکان هاي ژني کمي براي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۶۹ تا ۶۷۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با مکان هاي ژني کمي براي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله بلايت فوزاريومي سنبله
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره
مقاله مکان هاي ژني کمي (QTL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برنوسي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عبدالهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلايت فوزاريومي سنبله يکي از بيماري هاي مخرب گندم است که باعث کاهش عملکرد و کيفيت دانه مي شود. کاشت ارقام مقاوم يک روش موثر، اقتصادي و سالم از نظر زيست محيطي براي کنترل اين بيماري است. يک مکان ژني کمي (QTL) براي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله با عنوان Qfhs.ndsu-3BS در رقم مقاوم Sumai 3 شناسايي و توسط محققين مختلف تاييد شده است. رقم مقاوم Sumai 3 با رقم حساس فلات تلاقي داده شد. سه نشانگر ريزماهواره Xgwm 533, Xgwm 493, Xgwm 389 پيوسته با Qfhs.ndsu-3BS براي گزينش به کمک نشانگر در نسل هاي BC1 و BC2 مورد استفاده قرار گرفتند و خود باروري BC3 يک نسل ادامه يافت. احتمال پيوستگي بين نشانگرها و Qfhs.ndsu-3BS با استفاده از تابع احتمال دو جمله اي محاسبه گرديد. با اين فرض که تعداد دفعات مشاهده آلل نشانگر مشابه والد دهنده با Qfhs.ndsu-3BS در يک جمعيت، تابعي از فاصله بين آنها و تعداد تلاقي هاي برگشتي يا خود باروري براي ايجاد جمعيت است. پيوستگي مکان ژني ريزماهواره Xgwm 493 با Qfhs.ndsu-3BS معني دار بود.