مقاله شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن هاي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن هاي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلايت فوزاريومي سنبله(FHB)
مقاله گندم
مقاله مکان هاي ژني صفت کمي(QTL)
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: تورچي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: چال مرز کن
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري بلايت فوزاريومي سنبله که عامل آن قارچ Fusarium graminearum است، يکي از بيماري هاي مهم گندم به شمار مي رود. اصلاح براي مقاومت به اين بيماري از طريق روش هاي کلاسيک، مشکل و مستلزم صرف هزينه هاي زيادي است. نشانگرهاي DNA پيوسته با ژن هاي مقاومت به اين بيماري مي توانند در تسريع برنامه هاي اصلاح ارقام مقاوم مفيد باشند. اين مطالعه به منظور شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن هاي مقاومت به اين بيماري در گندم اجرا شد. جمعيتي شامل ۱۶۷ خانواده ۲:۳F، حاصل از تلاقي رقم ونگشويباي به عنوان والد مقاوم و رقم فلات به عنوان والد حساس به بيماري توليد شد. گياهان ۲ Fو خانواده هاي ۳ Fبه همراه والدين براي مقاومت نوع ۲ (مقاومت به گسترش بيماري درون سنبله) طي دو سال در گلخانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. والدين و دو توده (بالک) حساس و مقاوم از گياهان ۲ F(شامل ۱۵ گياه درهرتوده) توسط ۳۴۱ نشانگر ريزماهواره غربال شدند. ۱۲۵ نشانگر بين والدين چند شکل بود که از بين آنها ۱۶ نشانگر علاوه بر والدين، بين دو توده نيز چند شکلي نشان دادند. اين ۱۶ نشانگر براي تعيين ژنوتيپ افراد دو توده (۳۰ فرد) استفاده شدند اما تنها ۸ نشانگر که چند شکلي معني داري نشان دادند براي غربال جمعيت و تجزيه QTL مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر آن، ۷ نشانگر ديگر نيز که بر طبق نقشه هاي موجود با نشانگرهاي فوق پيوستگي داشتند براي غربال جمعيت و شناسايي QTL ها مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه داده هاي نسل۲F ژنوتيپي سه QTL براي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله روي کروموزوم هاي ۲AL،۳BS  و ۳AS شناسايي شد. با ارزيابي خانواده هاي ۳F، نشانگرهاي پيوسته با دو QTL کنترل کننده مقاومت به اين بيماري روي کروموزوم هاي  3BSو  2ALتاييد شدند. نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با اين QTL ها مي توانند درگزينش به کمک نشانگر براي مقاومت به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله در گندم مفيد باشند.