مقاله شناسايي نشانگرهاي مولکولي پيوسته به ژن مقاومت به ريزومانيا در چغندر قند با استفاده از تجزيه تفرق توده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي نشانگرهاي مولکولي پيوسته به ژن مقاومت به ريزومانيا در چغندر قند با استفاده از تجزيه تفرق توده اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزومانيا
مقاله نشانگر RAPD
مقاله جفت آغازگر
مقاله چغندر قند
مقاله ژن Rz1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي سيدمحمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زرگري كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريزومانيا يکي از مهم ترين بيماري هاي چغندر قند در ايران و برخي از نقاط جهان است که نقش مهمي در کاهش محصول ريشه و محتواي قند دارد. يکي از روش هاي مبارزه با اين بيماري، استفاده از ارقام مقاوم مي باشد. از نشانگرهاي مولکولي براي نشان دار کردن ژن هاي مقاومت در برنامه هاي اصلاحي استفاده مي شود. براي شناسايي نشانگرهاي مولکولي پيوسته با ژن مقاومت به ريزومانيا در منبع HOLLY محققين موسسه بذر چغندر قند اقدام به ايجاد يک جمعيت F2 نمودند. در اين تحقيق با استفاده از ۲۱۵ ترکيب جفت آغازگرهاي RAPD و همچنين به کارگيري روش تجزيه تفرق توده اي اقدام به شناسايي نشانگرهاي مولکولي پيوسته با ژن مقاومت به ريزومانيا در دو توده مقاوم و حساس به اين بيماري و همچنين بوته هاي جمعيت F2 گرديد. سه ترکيب جفت آغازگر در DNA دو توده مقاوم و حساس توليد چند شکلي نمودند. اين جفت آغازگرها بعد از آزمون روي تک بوته هاي دو توده، سپس روي تک بوته هاي جمعيت F2 مورد آزمون و تجزيه قرار گرفتند. در نهايت، فاصله نشانگرها از ژن مقاومت توسط دو روش استفاده از نرم افزار Mapmaker ver. 3.0 و روش استفاده از فراواني بوته هاي نوترکيب، تعيين گرديد. نشانگر R2 با فاصله ۸٫۳ سانتي مورگان در موقعيت ناجفت و دو نشانگر C2 و C5 به ترتيب با فاصله ۳۲٫۸۷ و ۴۳٫۷ سانتي مورگان از ژن مقاومت قرار داشتند. داده هاي ارايه شده براي امکان استفاده از اين نشانگرها در برنامه اصلاح چغندر قند براي مقاومت به ريزومانيا مورد بحث قرار مي گيرد.