مقاله شناسايي نقطه تغيير در بردار ميانگين فرآيند نرمال دو متغيره با تغييرات مونوتونيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي نقطه تغيير در بردار ميانگين فرآيند نرمال دو متغيره با تغييرات مونوتونيک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقطه تغيير
مقاله شبکه عصبي
مقاله نمودار كنترل
مقاله متوسط طول دنباله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشگر كريم
جناب آقای / سرکار خانم: نورالسنا رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 زماني كه نمودار كنترل شرايط خارج از كنترل را نشان مي دهد، جستجو براي شناسايي و حذف علت/علل انحراف آغاز مي شود. شناسايي زمان ايجاد انحراف در فرآيند که از آن به عنوان «نقطه تغيير» نام برده مي شود مي تواند يک اقدام موثر در شناسايي و حذف اثربخش علت/علل ايجاد انحراف دريك فرآيند محسوب شود. زماني که از يک بردار مشخصه هاي کيفي جهت کنترل يک فرآيند استفاده مي شود آنگاه شناسايي نقطه تغيير به تنهايي نمي تواند در شناسايي و حذف علت/علل ايجاد شرايط خارج از کنترل موثر واقع شود. بعبارت ديگر، در فرآيند هاي چند متغيره لازم است علاوه بر شناسايي نقطه تغيير، متغير(هايي) که موجب ايجاد حالت خارج از کنترل شده اند نيز شناسايي شوند تا بتوان به طور اثربخش اقدامات بهبود را انجام داد. در اين مقاله براي اولين بار با استفاده از شبکه عصبي مدلي ارايه مي شود که بدون آنکه نوع تغييرات بردار ميانگين يک فرآيند دانسته انگاشته شود، با فرض آنكه تغييرات فوق وابسته به تغييرات مونوتونيک باشند و يا تغييرات بصورت نامنظم افزايشي/كاهشي در فرآيند ظاهر شوند، مي تواند علاوه بر تشخيص متغيري که موجب خارج از کنترل شدن فرآيند شده است، نقطه تغيير را نيز براي يک فرآيند نرمال دو متغيره شناسايي نمايد. مدل فوق براي تركيبات مختلف تغيير در ميانگين متغيرها با ضرايب همبستگي متعدد، با دو شاخص «نرخ خطا» و «متوسط طول دنباله» مورد ارزيابي قرار گرفته است.