مقاله شناسايي نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه هاي عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۷۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه هاي عصبي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اظهارنظر حسابرسان
مقاله شبکه عصبي پرسپترون چندلايه
مقاله شيوه هاي داده کاوي
مقاله رگرسيون لجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيوه هاي داده کاوي جديد مي تواند حسابرسان را در ارايه نوع اظهارنظر حسابرسي ياري رساند. در اين تحقيق براي اولين بار در ايران به منظور توسعه الگوهايي که قادر به شناسايي و پيش بيني نوع اظهارنظر حسابرسان باشد، عملکرد شبکه هاي عصبي در مقايسه با الگوهاي کلاسيک مورد بررسي قرار گرفته است. شيوه هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل شبکه عصبي پرسپترون چند لايه (MLP) و هم چنين رگرسيون لجستيك (LR) است. دوره زماني اين تحقيق از ابتداي سال ۱۳۷۹ تا پايان سال ۱۳۸۶ و جامعه آماري تحقيق تمام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين مطالعه به منظور شناسايي و پيش بيني نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصهاي مرتبط با سودآوري، نقدينگي، اهرمي، فعاليت، رشد، اندازه، دعاوي حقوقي، بهره وري و ساير عوامل تاثيرگذار مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاکي از توان زياد شبکه پرسپترون چندلايه در شناسايي و پيش بيني انواع اظهارنظر حسابرسان است. اين شبکه با ميزان صحت %۸۷٫۷۵ بهترين عملکرد را در شناسايي نوع گزارش حسابرسي داشت و رگرسيون لجستيک عملکرد ضعيفي در شناسايي اظهارنظر مشروط دارد و الگوي نامتوازني در شناسايي انواع اظهارنظر حسابرس است. نتايج اين الگوها مي تواند براي پيش بيني نوع اظهارنظر حسابرسي توسط حسابرسان داخلي و مستقل، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، و ساير ذي نفعان سودمند واقع شود.