مقاله شناسايي نيازهاي آموزشي مديران عامل تعاونيهاي مرغداري و عوامل موثر برآن مطالعه موردي مرغداران استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان و آذر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي نيازهاي آموزشي مديران عامل تعاونيهاي مرغداري و عوامل موثر برآن مطالعه موردي مرغداران استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نياز آموزشي
مقاله نيازسنجي آموزشي
مقاله شرکت تعاوني مرغداري
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنگار سميه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اهميت آموزش و نياز مبرم به آن در سازمانها به ويژه براي مديران، يکي از سياستهاي مطرح در تمامي بخشها از جمله بخش تعاون است. بر اين اساس و با توجه به کاستيهاي مشهود و محسوس آموزشي در حوزه مديران تعاونيهاي مرغداري استان خراسان رضوي، اين پژوهش با هدف کلي شناسايي نيازهاي آموزشي مديران عامل تعاونيهاي مرغداري و عوامل موثر بر آن در سال جاري (۱۳۸۸) انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق را ۹۶ واحد توليديِ فعال مرغداري در سه حوزه توليد مرغ گوشتي، تخم گذار و مرغ مادر تشکيل مي دهد که به علت حجم محدود نياز به نمونه گيري نيز نداشت. اطلاعات مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه به همراه مصاحبه، جمع آوري گرديد. در تحليل داده ها نيز از آماره هاي توصيفي و استنباطي (ضريب اسپيرمن و آزمون کروسکال واليس) استفاده شد.
نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد که ميانگين سن مديران ۴۰ سال، تاثير دوره هاي آموزشي گذشته بسيارکم، سطح سواد اعضاي شرکت متوسط و ميزان سودآوري شرکتها بسيارکم است. اولويت بندي نيازهاي آموزشي مديران نيز نشان داد که دوره هاي آموزش تخصصي نسبت به آموزشهاي مشترک اولويت دارد. نتايج آمار استنباطي هم وجود رابطه مثبت و معني دار در سطح ۹۵% بين سطح سواد اعضاي شرکت و تاثير دوره هاي آموزشي گذشته با نياز آموزشي و نبود رابطه معني دار بين سن، تعداد سالهاي مديريت، ميزان سودآوري شرکت، بومي بودن و داشتن شغل دوم با نيازآموزشي را نشان داد.