مقاله شناسايي ويژگيهاي مهم دانشگاه هاي هزاره سوم به منظور ارايه چارچوبي مناسب براي دانشگاه هاي ايران در راستاي حرکت از دانشگاه هاي سنتي به دانشگاه هاي نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۷۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي ويژگيهاي مهم دانشگاه هاي هزاره سوم به منظور ارايه چارچوبي مناسب براي دانشگاه هاي ايران در راستاي حرکت از دانشگاه هاي سنتي به دانشگاه هاي نوين
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه هزاره سوم
مقاله دانشگاه ايراني
مقاله چهارچوب ادراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبي بدري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش بسيار مهم دانشگاه ها در عصر رسانه ها و شکل گيري جامعه اطلاعاتي و با توجه به پديده جهاني شدن و نفوذ بازار بي کنترل فرهنگ غرب که موجب گرديده بسياري از ضد ارزشها به صورت ارزش و مشروع جلوه کرده و جامعه دانشگاهي را در معرض آسيب و تهديد قرار دهد، پژوهش حاضر با هدف ارایه چارچوبي به منظور نهادينه کردن مولفه هاي دانشگاه هزاره سوم در دانشگاه هاي ايران به روش توصيفي-پيمايشي انجام شده است. براي تحقق هدف کلي ابتدا تعداد ۸۳ بعد و مولفه از طريق مطالعه منابع مربوط شناسايي شد و چارچوب پيشنهادي مطابق با مولفه هاي تنظيم شده در دو قسمت اهداف و فلسفه چار چوب و چارچوب ادراکي شکل گرفت.
جامعه آماري اين پژوهش را اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي تشکيل داده اند. به منظور تعيين چارچوب نهايي پرسشنامه بر روي يک نمونه آماري متشکل از ۲۰۰ نفر از افراد جامعه آماري اجرا شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (تحليل عاملي) استفاده گرديد. اهم يافته هاي اين پژوهش از اين قرار است: -۱ تدوين مهمترين مولفه ها و ويژگي هاي دانشگاه هزاره سوم -۲ تدوين چارچوب مناسب براي دانشگاه هاي ايران و تعيين روايي سازه مولفه ها از طريق تحليل عاملي. به اين ترتيب بخش فلسفه و اهداف چارچوب با روايي سازه بالا تاييد گرديد، اما در بخش چهارچوب ادراکي ترکيب مولفه هاي اصلي تغيير يافت و ۸۳ زير مولفه که در چارچوب پيشنهادي ذيل شش مولفه اصلي قرار گرفته بود در ۱۴ عامل توزيع گرديد و به اين ترتيب چارچوب نهايي به دست آمد.