مقاله شناسايي ويژگي هاي كاركنان کليدي و تدوين الگوي مديريتي با استفاده از تئوري مفهوم سازي بنيادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي ويژگي هاي كاركنان کليدي و تدوين الگوي مديريتي با استفاده از تئوري مفهوم سازي بنيادي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاركنان کليدي
مقاله وظايف مديريت منابع انساني
مقاله مفهوم سازي بنيادي
مقاله کدگذاري باز
مقاله محوري و انتخابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطافر علي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: آقارفيعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق شکل دهي به يک تئوري در خصوص كاركنان کليدي سازمان با رويکرد استقرايي و با استفاده از راهبرد مفهوم سازي بنيادي است. داده هاي تحقيق حاصل مصاحبه با مديران سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر و شرکت هاي تابعه مي باشد. پديده و سوال اصلي تحقيق، شناخت ويژگي كاركنان کليدي در سازمان و سياست هاي مقتضي منابع انساني براي مديريت آن ها است. بر اساس داده هاي تحقيق، ويژگي هاي كاركنان کليدي را مي توان در چهار مقوله شخصيتي، مديريتي، رهبري و شغلي تقسيم بندي کرد. سياست ها و اعمال منابع انساني مقتضي نيز در پنج حوزه منابع انساني شامل جذب و گزينش، توسعه و آموزش، مديريت عملکرد، جبران خدمت و پاداش و روابط کارکنان دسته بندي کرد. البته براي اتخاذ اين سياست ها نيازمند الزامات و زيرساخت هاي سخت (همچون برنامه مدون، سيستم ها و فرايندها و ساختارهاي مناسب) و نرم (هم چون مهارت ها و فرهنگ سازماني) است. در نهايت بهره وري سازمان افزايش يافته و خواهد توانست به مزيت رقابتي پايدار دست يابد.