مقاله شناسايي و ارزيابي موانع شكل ضعيف كارآيي بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۵۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي و ارزيابي موانع شكل ضعيف كارآيي بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآيي بازار سرمايه
مقاله شكل ضعيف كارآيي
مقاله BSC ،MADM
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريد داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي و ارزيابي موانع شكل ضعيف كارآيي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اين اساس، راهكارهايي جهت افزايش كارآيي و رفع آن موانع ارايه شده است. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و روش جمع آوري داده ها، به صورت كتابخانه اي- ميداني مي باشد. در راستاي اهداف تحقيق، نخست با به كارگيري ديدگاه هاي كارشناسان و با استفاده از تكنيك دلفي و تحليل عاملي، موانع موثر بر كارآيي شكل ضعيف بورس شناسايي شد. بدين ترتيب، عواملي كه مانع دستيابي بورس اوراق بهادار تهران در چهار ديدگاه BSC به اهداف استراتژيك خود مي شود، را به عنوان موانع كارآيي شكل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران بيان كرديم. سپس براي اولويت بندي و تعيين درجه اهميت اين موانع از تكنيك هاي MADM، نظير AHP و TOPSIS استفاده و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه به صورت كلي، محدوديت هاي مربوط به ديدگاه هاي چهارگانه BSC، بر عدم كارآيي شكل ضعيف بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران، داراي تاثير معناداري است. همچنين يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن است كه موانع مربوط به ديدگاه فرايندهاي داخلي بورس داراي بيشترين تاثير بر عدم كارآيي شكل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. همچنين در پايان، پيشنهاداتي به منظور بهبود و ارتقاي عملكرد بورس اوراق بهادار ارايه شده است.