مقاله شناسايي و اولويت بندي جهت گيري هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات کشاورزي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي و اولويت بندي جهت گيري هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات کشاورزي کشور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام تحقيقات کشاورزي ايران
مقاله جهت گيري راهبردي
مقاله اولويت بندي
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مختارنيا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرحله اول اين پژوهش از طريق راهبرد پيمايش و با هدف شناسايي جهت گيري هاي راهبردي صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق در اين مرحله کليه محققان سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي را شامل شده است. با استفاده از فرمول کوکران و از طريق روش نمونه گيري چندمرحله اي، ۱۵۲ محقق جهت تکميل پرسشنامه تهيه شده به عنوان ابزار تحقيق انتخاب گرديد. با استفاده از نرم افزار SPSS10، داده هاي گردآوري شده از طريق تحليل عاملي اکتشافي مورد تحليل قرار گرفت. در نتيجه، پنج عامل با عنوان تسهيل توسعه پايدار کشاورزي، ساماندهي نظام ملي تحقيقات کشاورزي، اصلاحات نهادي، ظرفيت سازي و بهسازي کارکردي استخراج شد که روي همرفته ۷۲٫۶۸ درصد واريانس کل را تبيين نموده اند. در مرحله دوم با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي، عامل هاي استخراج شده مورد اولويت بندي قرار گرفت. بدين منظور، از طريق مرور پيشينه مربوطه و نقطه نظرات کارشناسان امر، سه معيار شامل ميزان مناسبت، امکان پذيري و اثربخشي استخراج شد. يافته هاي اين مرحله حاکي از اين است که تسهيل توسعه پايدار کشاورزي، ساماندهي نظام ملي تحقيقات کشاورزي، ظرفيت سازي، اصلاحات نهادي و بهسازي کارکردي به ترتيب با کسب ميانگين موزن ۰٫۳۵۶، ۰٫۳۰۸، ۰٫۱۶۲، ۰٫۱۰۴ و ۰٫۰۷۰ اولويت هاي جهت گيري راهبردي در بهسازي نظام تحقيقات کشاورزي ايران به شمار مي روند.