مقاله شناسايي و اولويت بندي ريسک هاي راهبردي شرکت هاي سرمايه گذاري «مطالعه موردي؛ شرکت سرمايه گذاري غدير» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي و اولويت بندي ريسک هاي راهبردي شرکت هاي سرمايه گذاري «مطالعه موردي؛ شرکت سرمايه گذاري غدير»
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک هاي راهبردي
مقاله مديريت ريسک
مقاله شرکت هاي سرمايه گذاري (هولدينگ)
مقاله نقشه ريسک هاي راهبردي
مقاله شرکت سرمايه گذاري غدير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوك زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي كاشاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت شرکت هاي سرمايه گذاري در محيط پيچيده کنوني و لزوم شناسايي خطرهاي پيش رو از جمله مهم ترين لوازم دستيابي به موفقيت در اين شرکت هاست که در اين مسير توجه به مقوله ريسک هاي راهبردي (نيروهاي بالقوه اي که مي تواند سيستم استراتژي را بي تعادل کند و به همين سبب، بر ارزش شرکت سرمايه گذاري تاثير منفي قابل ملاحظه اي گذارد)، از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف اين تحقيق، شناسايي و اولويت بندي ريسک هاي راهبردي شرکت هاي سرمايه گذاري (شرکت سرمايه گذاري غدير) است. براي استخراج و تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي دلفي (اجماع خبرگان) و موردکاوي استفاده شده است.
نتيجه اين تحقيق که در شش گام انجام شده، شناسايي ريسک هاي راهبردي شرکت هاي سرمايه گذاري، اولويت بندي اين ريسک ها در سناريوهاي پيش روي شرکت سرمايه گذاري غدير (در بازه زماني ۳ تا ۵ سال آينده) و در نهايت، ترسيم نقشه ريسک هاي راهبردي در هر سناريو است.