مقاله شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در توانمندسازي به روش TOPSIS (مطالعه موردي: شرکت گازاستان اذربايجان شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۵۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در توانمندسازي به روش TOPSIS (مطالعه موردي: شرکت گازاستان اذربايجان شرقي)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله اولويت بندي عوامل
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي هروي صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به بررسي و اولويت بندي عوامل موثر در توانمندسازي کارکنان به روش TOPSIS پرداخته شده است. بدين منظور، ابتدا ضمن مرور ادبيات و مفاهيم موجود در توانمندسازي، عوامل موثر مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس براي شناسايي عوامل تاثيرگذار در جامعه اماري مورد مطالعه پرسشنامه اي طراحي و تدوين شده است. پرسشنامه تدوين شده به منظور انتخاب متغيرهاي (عوامل) اصلي مورد مطالعه به اعضا نمونه اماري داده شد و نظرات انان در خصوص اين عوامل تعيين گشته است. پس از تعيين عوامل اصلي با استفاده از نرم افزار Minitab 15، بوسيله رسم نمودار پارتو عواملي را که داراي بيشترين تاثير بر توانمندسازي بودند شناسايي شده است. پايايي جوابهاي بدست امده با روش بازازمايي مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به منظور اولويت بندي عوامل شناسايي شده، از روش TOPSIS استفاده شده است. بدين منظور پرسشنامه دوم جهت بررسي تاثير هر يک از عوامل نسبت به شاخصهاي تعيين شده در اختيار نمونه اماري قرار گرفت و پس از جمع اوري و تلخيص داده ها، ماتريس تصميم گيري بدست امد. در نهايت اولويت بندي عوامل با توجه به اوزان و اهميت هر يک از عوامل مشخص گرديده است. نتيجه اولويت بندي عوامل نشان مي دهد که بترتيب اموزش، بکارگيري سيستم مشارکت، وجود انگيزه در پرسنل، تفويض اختيار، پاداش مبتني بر عملکرد، کار تيمي، غني سازي شغلي و حس مسووليت پذيري جهت توانمندسازي کارکنان در اولويت قرار دارند.