مقاله شناسايي و بررسي نوآرايي گرمايي ۱، ۴- پلي بوتادي ان به كمك طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۸۹ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي و بررسي نوآرايي گرمايي ۱، ۴- پلي بوتادي ان به كمك طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي بوتادي ان
مقاله رزونانس مغناطيسي هسته
مقاله ريزساختار
مقاله نوآرايي گرمايي
مقاله رنگ نگاري ژل تراوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، بررسي ريزساختار ۱، -۴ پلي بوتادي ان با وزن هاي مولكولي كم مطالعه شده است. پارامترهاي اساسي در ريزساختار پلي بوتادي ان تعيين ميزان ايزومرهاي ۱، -۴ سيس، ۱،‌ -۴ ترانس و ۱، -۲ وينيل است كه به كمك روش طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته (NMR) انجام شده و براي اين منظور دو روش ۱H NMR و ۱۳C NMR به كار گرفته شده است. پارامتر ديگر در پلي بوتادي ان با وزن هاي مولكولي كم به دست آوردن متوسط وزن مولكولي عددي به كمك NMR است كه با نتايج روش رنگ نگاري ژل تراوايي مقايسه شده است. به علت وجود گروه متيل در انتهاي زنجير، اين امكان فراهم مي شود تا با اندازه گيري مقدار و مقايسه با واحدهاي تكرار شونده،‌ مقدار وزن مولكولي عددي به كمك فنون NMR محاسبه شود. در بخش دوم اين پژوهش، تبديل ايزومرشدن سيس و ترانس به يك ديگر در شرايط گرمايي غيرپيروليتيكي مطالعه شده كه در دماهاي ۲۰۰ تا ۲۵۰°C در محيط عادي از اكسيژن انجام شده است. نتايج نشان مي دهد، با افزايش زمان گرمادهي از مقدار ايزومر سيس كاسته شده و به مقدار ايزومر ترانس افزوده مي شود. به واسطه وجود ۱، -۲ وينيل، با افزايش زمان گرمادهي در دماي ۲۵۰°C مقدار متوسط وزن هاي مولكولي افزايش يافته و هيچ نوع شكست زنجير در ۱،‌ -۴ پلي بوتادي ان رخ نمي دهد.