مقاله شناسايي و تحليل تيپ هاي هواي زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۱۰ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تحليل تيپ هاي هواي زاهدان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ هوا
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله شاخص رخداد
مقاله اقليم شناسي همديد
مقاله زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: حلبيان اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور شناسايي تيپ هاي هواي زاهدان ۷ متغير از اول فروردين ماه ۱۳۵۸ تا بيست و نهم اسفندماه ۱۳۸۲ در ايستگاه سينوپتيک زاهدان بررسي گرديد. انجام تحليل خوشه اي بر روي آرايه داده هاي استاندارد شده (Stnd9088, 18) و ادغام روزها بر اساس روش «وارد» نشان داد، زاهدان داراي ۶ تيپ هوا مي باشد که عبارتند از: ۱-تيپ معتدل ۲-تيپ سرد و آرام ۳-تيپ گرم و خشک ۴-تيپ بسيار گرم، خشک و بادي ۵-تيپ بسيار سرد و ۶-تيپ بسيار سرد، کم بارش و مه آگين. بر اساس يافته هاي اين پژوهش تيپ هواي بسيار گرم، خشک و بادي فراوان ترين و بادوام ترين و تيپ سرد و آرام کم دوام ترين تيپ هاي هواي زاهدان هستند. در ادامه براي هر تيپ يک روز به عنوان روز نماينده انتخاب گرديد. فراواني ماهانه و سالانه هر کدام از تيپ ها محاسبه و مشخص گرديد که حاکميت فصول مختلف حاصل حاکميت تيپ هاي مختلف هوا در يک محل مي باشد و فراواني سالانه تيپ ها در سه دهه گذشته در اين قلمرو تغيير کرده است.