مقاله شناسايي و تحليل فلسفه آموزشي مربيان آموزش بزرگسالان استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تحليل فلسفه آموزشي مربيان آموزش بزرگسالان استان يزد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بزرگسالان (آندراگوژي)
مقاله فلسفه آموزشي
مقاله پيشرفت گرايي
مقاله رفتارگرايي و ليبراليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندوانيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مقدم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پاك سرشت محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر، شناسايي و تحليل فلسفه آموزشي آموزشياران نهضت سوادآموزي استان يزد است. روش تحقيق در اين مطالعه روش توصيفي پيمايشي است. جامعه تحقيق شامل ۴۱۰ آموزشيار شاغل در ده شهرستان استان يزد در سال ۸۶-۱۳۸۵ بود که با استفاده از روش تمام شماري، پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگسالان (PAEI) بين همه آنها توزيع گرديد و از اين ميان ۳۲۲ مورد عودت داده شد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه هاي تکراري تجزيه و تحليل گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که بين نمره هاي آموزشياران در گرايش به مکاتب فلسفي تفاوت معني داري وجود دارد. بيش ترين وابستگي فکري و عاطفي آموزشياران به فلسفه پيشرفت گرايي و رفتارگرايي و کم ترين وابستگي فکري و عاطفي آنها به فلسفه ليبراليزم سنتي (محافظه کارانه) است. عامل هاي مدرک تحصيلي، شهر محل سکونت و اثر متقابل مدرک تحصيلي و شهر محل سکونت تفاوت معني داري را در گرايش آموزشياران به فلسفه هاي آموزشي ايجاد نمي کنند. در نهايت پيشنهادهايي براي بهبود عملکرد اين آموزشياران ارايه شده است.