مقاله شناسايي و تحليل موانع توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ايران از ديدگاه محققان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تحليل موانع توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي ايران از ديدگاه محققان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله تحليل عاملي
مقاله فناوري نانو
مقاله محققان كشاورزي
مقاله موانع
مقاله مدل معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفا ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف «شناسايي و تحليل موانع و مشکلات توسعه فناوري  نانو در بخش کشاورزي ايران» انجام گرفته است. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي محسوب مي شود. جامعه آماري تحقيق حاضر را محققان مراكز و موسسات تحقيقات ملي تشكيل مي دهند كه ۱۲۰ نفر از آنان براي انجام پژوهش انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. براي تعيين اعتبار ابزار تحقيق پيش آزموني انجام گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي هريک از مقياس هاي اصلي پرسش نامه در حد مناسب (بالاي ۷/۰) بود. براي شناسايي عامل هاي موانع توسعه فناوري  نانو در بخش کشاورزي کشور از تحليل عاملي اکتشافي و به منظور بررسي شاخص برازش نيکويي مدل تحقيق از تحليل عاملي تاييدي و مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند که موانع توسعه فناوري  نانو در بخش کشاورزي کشور از پنج عامل مجزاي زيرساختي، سياست گذاري، اطلاعاتي، قانوني و مالي تشکيل مي شود.