مقاله شناسايي و تعيين بيماريزايي عوامل فوزاريومي بلايت سنبله گندم در خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تعيين بيماريزايي عوامل فوزاريومي بلايت سنبله گندم در خوزستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلايت
مقاله فوزاريوم
مقاله سنبله
مقاله گندم
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاحي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادرضايي سيدطه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي نژاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه عوامل فوزاريومي بلايت سنبله گندم، از سنبله هاي داراي علايم ظاهري بيماري طي سالهاي ۱۳۸۴ -۱۳۸۲ از مناطق مختلف گندم كاري استان خوزستان نمونه برداري شد. نمونه هاي مورد نظر پس از ضدعفوني سطحي بر روي محيط هاي كشت عمومي و محيط انتخابي قرار داده شدند. در مجموع ۵۶ جدايه قارچ از جنس فوزاريوم از قسمت هاي پوشينك، دانه، محور سنبلچه و سنبله جدا و به روش تك اسپور و نوك ريسه خالص سازي گرديدند. جدايه هاي بدست آمده با استفاده از كليد هاي معتبر در حد گونه شناسايي شدند و در ۹ گونه قرار گرفتند. گونه هاي شناسايي شده شامل F. culmorum ،F. proliferatum ،F. equiseti ، F. moniliforme ، F. crookwellens ، F. lateritium ، F. xylarioides ، F. subglutinans ، F. semitectum بودند. در آزمون توانايي بيماريزايي گونه هاي ياد شده از نظر آماري بين آنها تفاوت معني داري وجود داشت. نتايج نشان داد كه بيماريزايي گونه هاي فوزاريوم در سطح ۱ درصد با هم تفاوت دارند و بر اساس آزمون دانكن در سطح ۵ درصدگونه F. culmorum  در يك گروه و بقيه در گروههاي ديگر قرار گرفتند. بر اساس منابع موجود گونه F. crookwellens براي اولين بار از سنبله گندم از خوزستان گزارش مي شود.