مقاله شناسايي و تعيين توده زنده فون بنتيک رودخانه زاينده رود (استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۴۳ تا ۷۵۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تعيين توده زنده فون بنتيک رودخانه زاينده رود (استان اصفهان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم تاران
مقاله شيرونوميده
مقاله رودخانه زاينده رود
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري پريا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي اجراي پروژه بررسي بوم شناختي مجموعه کفزيان زاينده رود در استان اصفهان، پنج ايستگاه مطالعاتي در نقاط مختلف رودخانه انتخاب شد. نمونه برداريها به صورت فصلي از پاييز ۷۸ تا تابستان ۷۹ با گرب اکمن (Ekman Grab) و با سه تکرار انجام شد. در اين پروژه نه گروه جانوري تفکيک و شمارش گرديد. بررسيها نشان داد که تاکسون غالب در رودخانه زاينده رود، کم تاران مي باشد که در تمامي ايستگاهها مشاهده شد و بيشترين فراواني و زيتوده را به خود اختصاص داد. شيرونوميده پس از کم تاران، بيشترين فراواني را داشتند و حداکثر زيتوده توبي فيسيده (Tubificidae)، در تابستان با ميانگين ۴٫۰۶±۳٫۷۱ گرم درمترمربع و حداقل آن در زمستان  0.89±۰٫۵۴گرم در متر مربع مشاهده شد و در بهار زيتوده شيرونوميده ((Chironomidae، با ميانگين ۲٫۲۴±۲٫۰۶ گرم در متر مربع در حداکثر و در پاييز با ميانگين ۰٫۳۳±۰٫۶۴ گرم در مترمربع در حداقل خود قرار داشت. ايستگاه ۵ با مجموع ۰٫۲۹ گرم در متر مربع حداقل و ايستگاه ۱ با مجموع ۳٫۱۵ گرم در متر مربع حداکثر توده زنده را دارا بودند. تجزيه و تحليل داده ها بر اساس تجزيه واريانس و با بسته هاي نرم افزار  SPSSو Excel انجام شد.