مقاله شناسايي و تعيين حساسيت به متالاكسيل در جدايه‌ هاي Pythium ultimum جمع ‌آوري ‌شده از استان‌ هاي خراسان شمالي و رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۱۹ تا ۴۲۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي و تعيين حساسيت به متالاكسيل در جدايه‌ هاي Pythium ultimum جمع ‌آوري ‌شده از استان‌ هاي خراسان شمالي و رضوي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيتيوم اولتيموم
مقاله متالاکسيل
مقاله حساسيت
مقاله خيار
مقاله خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيميان بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهديخاني مقدم عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي حساسيت درون گونه ‌اي Pythium ultimum به متالاکسيل در شرايط آزمايشگاهي، نمونه برداري از مزارع استان ‌هاي خراسان شمالي و رضوي و خالص سازي جدايه ‌ها طي سال ‌هاي ۸۵، ۸۶ و ۸۷ انجام شد. شناسايي به دو روش مرفولوژيكي، با استفاده از كليد شناسايي واندرپلاتز – نيترينک و روش ملكولي بر اساس توالي اختصاصي ناحيه ITS ژنوم rDNA صورت گرفت. با بررسي ‌هاي ميكرومتري اندام‌ هاي جنسي و غيرجنسي، شباهت ابعاد اندازه ‌گيري شده با ابعاد ذكر شده در كليد واندرپلاتز – نيترينک تاييد گرديد. از بين ۴۰ جدايه P. Ultimum تاييد شده، ۱۴ جدايه به طور تصادفي انتخاب شد. غلظتي از متالاكسيل كه سبب ۵۰ درصد كاهش رشد خطي (EC50) در جدايه ‌ها شد، با استفاده از مدل لجستيكي I=KC (erc) به دست آمد. دامنه EC50 بين ۰٫۰۴۴-۰٫۰۲۲۸mg ml-1 i.e به دست آمد. هرچند اختلاف بين جدايه ‌ها از نظر حساسيت به متالاکسيل، با استفاده از طرح بلوک ‌هاي كاملا تصادفي در سطح معني دار ۰٫۰۵ تاييد شد وليكن هيچ يک از جدايه ‌هاي مورد آزمايش نسبت به اين قارچ‌ کش مقاومت نشان ندادند.