مقاله شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر کاربري اراضي مسکوني با استفاده از تکنيک هاي MADM (مطالعه موردي: شهر ياسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر کاربري اراضي مسکوني با استفاده از تکنيک هاي MADM (مطالعه موردي: شهر ياسوج)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري اراضي مسکوني
مقاله تکنيک دلفي
مقاله MADM
مقاله AHP
مقاله TOPSIS
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزيدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسکن به عنوان يکي از نيازهاي اساسي انسان و يکي از معيارهاي سنجش توسعه يافتگي محسوب مي شود. از طرف ديگر روند رو به رشد شهرنشيني در کشورهاي جهان سوم و بحران مسکن در شهرها باعث گسترش زاغه ها و مناطق حاشيه نشين شده است. بنابراين توجه به مسکن و برنامه ريزي آن در اکثر برنامه ريزي هاي ملي، منطقه اي و شهري بيش از پيش احساس مي شود، در اين راستا، اين مقاله درصدد است عوامل موثر بر کاربري اراضي مسکوني شهر ياسوج را شناسايي و رتبه بندي کند. در ابتدا با به کارگيري نظرات خبرگان به وسيله استفاده از تکنيک دلفي، ۳۷ مولفه بر کاربري اراضي مسکوني شناسايي و در چهار گروه دسته بندي گرديد و در نهايت؛ با استفاده از روش هاي آماري و تکنيک هاي MADM اين عوامل مورد رتبه بندي قرار گرفت. نتايج به کارگيري تکنيک هاي MADM نظير AHP و TOPSIS حاکي از آن است که از بين عوامل چهارگانه موثر بر کاربري اراضي مسکوني بيشترين تاثير را عامل اقتصادي داراست. در بين عوامل اقتصادي بيشترين اهميت در انتخاب مسکن به شغل افراد با Ci=0.706 و بعد ارزش زمين و ساختمان با ۰٫۶۵۲ تعلق دارد. همچنين در بعد محيطي نيز تاثير دره ها و تپه ها با ۰٫۶۴۴ و در بعد فرهنگي سطح فرهنگ افراد محله با ۰٫۶۱۸ و در نهايت در بعد اجتماعي نزديکي به اقوام و تاثير همسايگان با ۰٫۷۴۱ بيشترين نقش را داشته اند.