مقياس علائم جسماني (سؤال ١ تا ٧) شامل سؤالاتي در مورد احساس سلامتي و بيماري ، احساس نياز به داروهاي تقويتي ، احساس ضعف و سستي و … است . سؤالهاي مقياس اضطراب (سؤال ٨ تا ١٤) شامل بي خوابي ، احساس فشار، عصباني و بدخلق شدن ، ترس و وحشت بي دليل ، دلشوره و ناتواني در انجام کارها است . در مقياس اختلال در کارکرد اجتماعي (سؤال ١٥ تا ٢١) ناتواني فرد در انجام کارهاي روزمره ، احساس  عدم رضايت در انجام وظايف ، احساس عدم مفيد بودن ، عدم قدرت يادگيري و لذت بردن از فعاليتهاي روزمره زندگي مورد بررسي قرار مي گيرد و مقياس افسردگي (سؤال ٢٢ تا ٢٨) نيز شامل علائم اختصاصي افسردگي از قبيل احساس بي ارزشي ، نااميدي ، احساس بي ارزش بودن زندگي ، افکار خودکشي ، آرزوي مردن و ناتواني در انجام کارها مي باشد (٩).

شيوه نمره گذاري اين پرسشنامه به صورت ليکرت بود که در آن هر يک از سؤالها چهار درجه اي و به صورت ٠، ١، ٢، ٣ نمره گذاري مي شوند؛ در نتيجه نمره فرد از ٠ تا ٨٤ متغير بود.

نقطه برش اين آزمون برابر با ٢٣ است . اين بدان معناست که نمره بالاتر از ٢٣ نشانه مشکوک بودن فرد به ناسازگاري رواني و نمره کمتر از ٢٣ نشانه سلامت رواني فرد مي باشد. نمره ٢٣ تا ٥٣ مستعد بودن فرد به بيماري رواني و نمره ٥٤ تا ٨٤ وجود بيماري را به شکل کامل نشان مي دهد (١٠).

پرسشنامه استاندارد DES شامل ٣٨ سؤال است که به منظور شناسايي و طبقه بندي عوامل استرس زاي دانشجويي در محيط دانشکده دندانپزشکي به کار مي رود (٢ و ١١). توسط اين ابزار عوامل استرس زاي دانشجويي در گروههايي نظير مشکلات خانوادگي ، مشکلات مالي ، مسؤولان و کادر علمي دانشکده ، دروس و تکاليف و .. بررسي مي شود. شيوه نمره گذاري اين پرسشنامه نيز به صورت ليکرت بوده بدين صورت که به هر سؤال امتيازي بين ١ تا ٤ تعلق مي گيرد. امتياز ١ معادل کمترين ميزان استرس زايي و امتياز ٤ معادل بالاترين ميزان آن است . ميانگين هر يک از گروهها با در نظر گرفتن ميانگين هر کدام از عوامل داخل گروه محاسبه مي گردد. امتياز بالاتر هر گروه نشانه استرس زايي (٢.٥ تا ٤) و امتياز پايين (١ تا ٢.٥) نشانه کم اهميت بودن عوامل استرس در آن گروه است .

استفاده متعدد از اين پرسشنامه حکايت از اعتبار آن دارد (٢، ٥ و ١٢). پس از تکميل پرسشنامه و فرم اطلاعاتي ، شيوع عدم سلامت رواني در نمونه ها تعيين و ميزان واقعي آن در جامعه برآورد شد و نقش عوامل مرتبط با ناسازگاري سلامت رواني نظير سن ، جنس ، وضعيت تأهل ، محل اصلي سکونت ، داشتن فرزند، وضعيت اشتغال و ترم تحصيلي با آزمون کاي دو مورد بررسي قرار گرفت .