مقاله شناسايي و مقايسه تركيب هاي موجود در اسانس اندام هوايي و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي و مقايسه تركيب هاي موجود در اسانس اندام هوايي و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. ،Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude
مقاله اسانس
مقاله جرماكرن D
مقاله ديل آپيول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن زادگان جهرمي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: گلي پور مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مظفريان ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي زاده سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Bunium با نام فارسي زيره در ايران ۱۴ گونه دارد. اغلب اين گياهان داراي غده زيرزميني بوده و در دامنه هاي كوهستاني و اراضي زراعي مي رويند. تنها گونه شناخته شده جنس زيره در ايران كه جايگاه ارزشمندي در صادرات و صنايع داخلي دارد B. persicum است که اسانس آن حاوي کومين آلدئيد و آلدئيدهاي ترپينن مي باشد. در اين تحقيق به منظور تعيين نوع و درصد تركيب هاي موجود در اسانس اندام هوايي و بذر B. cylindricum (Boiss.& Hohen.) Drude و B. rectangulum Boiss.& Hausskn.، اين گياهان از رويشگاه طبيعي خود جمع آوري شده و پس از خشك كردن در سايه، اسانس آنها به روش تقطير با آب استخراج گرديد. اجزای تشكيل دهنده اسانس ها، با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازي (GC) و کروماتوگراف گازي متصل شده به طيف سنج جرمی (GC / MS) شناسايی شدند. ۱۷ تركيب در اسانس اندام هوايي B. cylindricum شناسايي شد كه اجزاي اصلي جرماكرنD  (%31.2)، ديل آپيول (%۲۶٫۹)، ترانس – كاريوفيلن (%۱۱٫۱)، جرماكرن (%۷٫۱) B  و ترپينولن (%۵٫۶) بودند. همچنين ۲۰ تركيب مختلف در اسانس بذر B. cylindricum مورد شناسايي قرار گرفت. تركيب هاي عمده اين اسانس ديل آپيول (%۲۵٫۸)، ترانس – كاريوفيلن (%۱۵٫۴)، گلوبولول (%۱۲٫۲)، اسپاتولنول (%۷٫۲) و جرماكرنD   (%6.6)بودند. ۷ تركيب مختلف در اسانس گل B. rectangulum مورد شناسايي قرار گرفت كه تركيب هاي عمده آن ديل آپيول(%۸۱٫۸)  و جرماكرنD   (%6.6)بودند. همچنين ۱۱ تركيب در اسانس بذر B. rectangulum شناسايي شد كه تركيب هاي اصلي ديل آپيول (%۶۳٫۳)، جرماكرن (%۲۲٫۴) D و ترانس – كاريوفيلن  (%5.1)بودند. نتايج اين تحقيق نشان داد که گرچه اسانس هر دو اين گونه ها حاوي مقادير بالايي از ترکيب هاي سسکوئي ترپني است اما بين نوع و ميزان اين ترکيب ها در اسانس دو گونه و همچنين اسانس اندام هاي مختلف اختلافاتي وجود دارد.