مقاله شناسايي و گزارش چهار گونه جديد از ريزجلبک هاي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي و گزارش چهار گونه جديد از ريزجلبک هاي استان تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان تهران
مقاله تاکسونومي
مقاله جلبک هاي سبز آبي
مقاله جلبک هاي سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بافته چي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: احسان شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان تهران عليرغم وسعت و سهولت دسترسي، از نظر شناسايي ميکروفلور مورد بي عنايتي قرار گرفته است. در اين پژوهش خاک ها و آب هاي اين استان مورد مطالعه قرار گرفته و چهار گونه جديد از ريزجلبک هاي اين استان متعلق به تيره هاي Nostocaceae و Oscillatoriaceae از جلبک هاي سبز آبي و نيز Chlorellaceae از جلبک هاي سبز براي اولين بار از اين استان گزارش گرديده اند. نمونه برداري اين پژوهش از سطح استان تهران در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. نمونه هاي خاک با استفاده از محيط هاي کشت Allen & Arnon، BG110، BBM و N8 کشت گرديدند. جداسازي نيز با استفاده از پليت آگار صورت گرفت. نمونه هاي به دست آمده با استفاده از کليدهاي شناسايي معتبر و از طريق مورفولوژيک مورد شناسايي قرار گفتند. در نتيجه اين تحقيق چهار نمونه Microcheate tenera, Oscillatoria foreaui, Nostoc entophytum, Chlorella ellipsoida متعلق به جلبک هاي سبز و سبزآبي براي اولين بار از استان تهران جدا و معرفي گرديدند.