مقاله شناسايي يك حذف بزرگ در DNA ميتوکندريايي بيماران ايراني مبتلا به آريتمي قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۳۱ تا ۵۳۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي يك حذف بزرگ در DNA ميتوکندريايي بيماران ايراني مبتلا به آريتمي قلبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرمmtDNA – LQT
مقاله حذف PCR – چندتايي
مقاله آناليز ساترن بلاتينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم Long QT نوعي اختلال آريتمي قلبي است كه سبب ايست قلبي در بيماران مي شود. تاكنون بيشتر تحقيقات براي يافتن نقايص ژنتيكي در اين بيماري، روي ژنوم هسته اي متمركز بوده است ولي علت برخي از موارد اين سندرم را نمي توان با جهش هاي هسته اي توضيح داد. هدف از اين مطالعه بررسي بازآرايي هاي بزرگ در ژنوم ميتوكندري(mtDNA)  بود كه سبب نقص در زنجيره تنفسي و كاهش توليد ATP مي شود.
 روش بررسي: در اين مطالعه، ناحيه اي از mtDNA (از نوكلئوتيد ۵۴۶۱ تا ۱۵۰۰۰) را با روش هايي نظير PCR چندتايي و ساترن بلاتينگ و تعيين توالي جستجو كرديم.
نتايج: براي اولين بار در ۳۰ بيمار از ۳۹ بيمار (۷۶٫۳%) مورد مطالعه، يك حذف بزرگ (حدود  (7.8 kb شناسايي شد. نتايج ما نشان مي دهد كه اين حذف در بيماران ما نسبت به افراد شاهد از نظر آماري داراي اهميت است ((P<0.001 همچنين در هشت بيمار مسن (بالاي ۴۵ سال) علاوه بر حذف فوق، حذف هاي چندتايي ديگري نيز مشاهده شد كه بين نواحي ۵۴۶۱ bp تا  16150 bp  واقع شده است كه اين بازآرايي ها ممكن است نتيجه تاثير افزايش سن باشد.
نتيجه گيري: چون قلب وابستگي زيادي به توليد انرژي در ميتوكندري ها دارد، چنين حذف بزرگي ممكن است باعث اختلال در عملكرد ميتوكندري شود و بالطبع در بيماريزايي و يا افزايش وخامت سندرم Long QT نقش به سزايي داشته باشد.