مقاله شناسايي پاتولوژيكي و مولكولي جدايه هاي فوزاريم سولاني اختصاصي لوبيا و تعيين آهنگ دز پرتو گاما مناسب براي القاي جهش در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۴۸ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي پاتولوژيكي و مولكولي جدايه هاي فوزاريم سولاني اختصاصي لوبيا و تعيين آهنگ دز پرتو گاما مناسب براي القاي جهش در آن
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو گاما
مقاله القاي موتاسيون
مقاله فوزاريم سولاني اختصاصي لوبيا
مقاله آغازگرهاي اختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اهري‌ مصطفوي حسين‌
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۵ گياهان با علايم پوسيدگي ريشه و طوقه از ۴۸ مزرعه مختلف لوبيا واقع در استان هاي خوزستان و مركزي جمع آوري شد. پس از شناسايي ريخت شناختي، تعداد ۲۰ جدايه فوزاريم سولاني تعيين شد. با انجام آزمايش هاي بيماري زايي، فرم مخصوص چهار جدايه فوزاريم سولاني اختصاصي لوبيا مشخص گرديد. با به كارگيري آغازگرهاي اختصاصي براي اين فرم مخصوص FSPHR) و(FSPHF ، تعداد سه جدايه به عنوان فرم مخصوص لوبيا مورد تاييد قرار گرفت. به منظور القاي جهش، هاگ توليد شده در محيط كشت قارچ پس از شمارش و تعيين رقت، بر سطح محيط كشت آب آگار پخش شد. محيط هاي كشت حاوي هاگ با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه كبالت ۶۰ (فعاليت ۲۵۰۰ كوري و آهنگ دز ۰٫۳۸ گري در ثانيه) در دزهاي ۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ گري پرتودهي شد. پس از گذشت ۱۸ ساعت، درصد جوانه زني هاگ ها محاسبه گرديد. مقايسه درصد جوانه زني و ميزان رشد كولوني در دزهاي مختلف نشان داد كه در محدوده ۱۲۰ تا ۱۸۰ گري مي توان انتظار وقوع جهش مفيد در ژنوم هاگ هاي قارچ را داشت.