مقاله شناسايي پروتئين آنتي ژني ديکروسليوم دندريتيکم در گوسفندان آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۶۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي پروتئين آنتي ژني ديکروسليوم دندريتيکم در گوسفندان آلوده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي ژن اختصاصي
مقاله ديکروسليوم دندريتيکم
مقاله گوسفند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكور شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: مشگي بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديکروسليازيس يکي از بيماري هاي انگلي مهم در دام هاست که توسط ترماتودي بنام ديکروسليوم دندريتيکم ايجاد مي شود. تحقيق حاضر با هدف شناسايي آنتي ژن تشخيصي در آلودگي طبيعي گوسفند به ديکروسليوم دندريتيکم انجام گرفت. براي تهيه دو نوع آنتي ژن بدني و متابوليک، از کرم هاي بالغ که از مجاري صفراوي کبدهاي آلوده جمع آوري شده بود استفاده شد. عصاره خام ترماتود بالغ متعاقب هموژنيزاسيون و سانتريفوژ بعنوان آنتي ژن بدني تهيه شد. آنتي ژن دفعي ترشحي هم با انکوباسيون کرم بالغ در شرايط آزمايشگاهي تهيه گرديد. نمونه ها ابتدا با روش سديم دو دسيل سولفات پلي اکريلاميد ژل الکتروفورزيس (SDS-PAGE) تحت الکتروفورز و شناسايي پروتئين ها قرار گرفت و سپس آنتي ژن (هاي) اختصاصي توسط روش وسترن بلاتينگ تعيين هويت شد. بدين منظور آنتي ژن هاي تهيه شده به کاغذ نيتروسلولز انتقال يافت و سپس با استقرار غشا در بافر مسدود کننده، آنتي بادي اوليه و آنتي بادي کونژوگه در فواصل زماني مشخص، پروتئين اختصاصي تحت شناسايي قرار گرفت. براي بررسي وجود واکنش متقاطع، آنتي ژن هاي فاسيولا از هر دو نوع بدني و دفعي ترشحي، همچنين آنتي ژن کيست هيداتيک و سيستي سرکوس تنيوکوليس هم آزمايش شد. در ايمونو بلاتينگ آنتي ژن هاي بدني و دفعي ترشحي کرم بالغ ديکروسليوم دندريتيکم يک باند با وزن مولکولي ۱۳۰ کيلو دالتون بطور مشترک در هر دو آنتي ژن و در آنتي ژن دفعي ترشحي علاوه بر وجود اين باند، شش باند پروتئيني با وزن مولکولي بين ۲۵ تا ۶۰ کيلو دالتون توسط سرم مثبت گوسفندان با آلودگي طبيعي مشخص گرديد. بنابر يافته هاي بررسي حاضر، باند پروتئيني با وزن مولکولي ۱۳۰ کيلو دالتون بعنوان آنتي ژن اختصاصي براي تشخيص ديکروسوليازيس در گوسفند معرفي مي شود.