مقاله شناسايي ژنوتيپهاي تريتي پايرم ثانويه با هيبريداسيون DNA ژنومي در محل (GISH) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي ژنوتيپهاي تريتي پايرم ثانويه با هيبريداسيون DNA ژنومي در محل (GISH)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيبرياسيونDNA ژنومي در محل
مقاله تريتي پايرم ثانويه
مقاله نوكلئيد فلئورسين ۱۲-dUTP
مقاله علف شور ساحل
مقاله آنيوپلوئيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خناماني فلاحتي پور سوده
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوندحسني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: باقي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از روش هيبريداسيون DNA ژنومي در محل به منظور شناسايي تركيب كروموزومي آنيوپلوئيد و يوپلوئيد نسل هاي در حال تفكيك گياهان مختلف استفاده شده است. در اين مطالعه روش هيبريداسيون DNA ژنومي در محل روي سلول هاي مريستم ريشه ژنوتيپ هاي احتمالي تريتي پايرم ثانويه (F2: 2n=6x=42, AABBDEb)، با نشان دار کردن DNA ژنومي علف شور ساحل (۲n=2x=14, EbEb) با نوکلئوتيد فلئورسين ۱۲-dUTP و پيش هيبريداسيون DNA ژنومي غير نشان دار گندم هگزاپلوئيد بهاره چيني (۲n=6x=42, AABBDD) براي اولين بار در ايران انجام شده و نتايج نشان داد که نه تنها تعداد کروموزوم هاي ژنوم Eb اين ژنوتيپ ها بسيار متنوع است بلکه حاوي تعداد متفاوتي از کروموزوم هاي ژنوم هاي A، B و C در مقابل Eb نيز هستند. درصد آنيوپلوئيدي در ژنوتيپ هاي احتمالي تريتي پايرم ثانويه (F2) از ۳۰ تا ۶۶٫۷ درصد متغير بود. مي توان اين تغييرات آنيوپلوئيدي را به وجود ترکيبات مختلفي از تعداد کروموزوم هاي Eb و D در ساختار ژنومي اين ژنوتيپ ها نسبت داد. خودگشني يا تلاقي برگشتي ژنوتيپ هاي احتمالي تريتي پايرم ثانويه (F2) با ارقام گندم نان در طي چندين نسل ممکن است منجر به ايجاد ثبات کروموزومي در آنها شده و درصد آنيوپلوئيدي کاهش يابد.