مقاله شناسايي ژن هاي كمي مرتبط با تحمل به سرما در گندم زمستانه (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي ژن هاي كمي مرتبط با تحمل به سرما در گندم زمستانه (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحمل به تنش سرما
مقاله دماي ۵۰ درصد زنده ماني
مقاله نقشه يابي QTL
مقاله گندم هگزا پلوييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرايي رضاقلي
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحمل به تنش سرما ويژگي اقتصادي مهمي در گندم هاي زمستانه است كه توانايي تحمل گياه را در دماهاي پايين انجماد مشخص مي كند. براي شناسايي ناحيه هاي ژنومي مرتبط با تحمل به دماهاي پايين در گندم هاي هگزاپلوييد، جمعيت F2:3 حاصل از تلاقي والد زمستانه متحمل به سرما، ميرنووسكايا  (LT50=-20oC) 808و والد بهاره حساس به سرما، پيشتاز (LT50=-7oC)، استفاده شد. LT50، سطح دمايي كه ۵۰ درصد از گياهان در آن زنده مي مانند به عنوان شاخص تحمل به سرما انتخاب شد. افراد F2:3 توزيع پيوسته اي را از اين شاخص (-۲۳oC تا LT50=-3) نشان دادند كه دليل بر پلي ژنيك بودن و واجد توارث كمي بودن تحمل به تنش سرما بود. ارزيابي ژنوتيپي والدين با استفاده از ۱۷۰ جفت آغازگر ريز ماهواره و ۲۲ تركيب آغازگر AFLP انجام گرفت. ۷۵ جايگاه نشانگر چند شكل شامل ۲۰ نشانگر ريز ماهوراه و ۵۵ نشانگرAFLP ، براي غربال افراد  F2استفاده شدند. نقشه پيوستگي با استفاده از نشانگرهاي چند شكل تهيه شد. نشانگرهاي چند شكل به ۶ گروه پيوستگي منتسب شدند. براساس تجزيه تك نشانگري و مكان يابي فاصله اي، يك QTL روي بازوي بلند كروموزوم۵B  شناسايي گرديد. اين QTL،۱۱٫۳  درصد از تغييرات فنوتيپي (LT50) را توجيه كرد.