مقاله شناسايي کارکرد متفاوت سوال بر اساس نظريه سوال-پاسخ: کاربرد الگوي تک پارامتري با استفاده از نرم افزار باي لوگ-ام جي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۰ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي کارکرد متفاوت سوال بر اساس نظريه سوال-پاسخ: کاربرد الگوي تک پارامتري با استفاده از نرم افزار باي لوگ-ام جي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تک پارامتري
مقاله کارکرد متفاوت سوال
مقاله نرم افزار باي لوگ-ام جي
مقاله نظريه سوال-پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزانلو بلال
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عسگرآبادي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقاله حاضر به دنبال توصيف و تشريح روش تشخيص کارکرد متفاوت سوال در چارچوب نظريه سوال-پاسخ، با استفاده از الگوي يک پارامتري با تاکيد بر سوگيري داخلي در يک آزمون است.
روش: ابتدا مباني نظري رويکرد معرفي شد، و به دنبال آن به منظور ارايه عملي روش، داده هاي خرده-مقياس گرامر در بخش تخصصي دفترچه زبان انگليسي آزمون سراسري در سال ۱۳۸۴ با نرم افزار باي لوگ-ام جي تحت الگوي يک پارامتري با دو روش مقايسه سطوح مقادير دشواري در دو گروه و آزمون نسبت درست نمايي تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين مقدار دشواري سوال ۸ در دو گروه تفاوت معنادار است. اين موضوع با برازش بهتر الگوي داراي کارکرد متفاوت سوال در مقايسه با الگوي بدون کارکرد متفاوت سوال (با آلفاي ۰٫۰۵) تاييد شد. در واقع احتمال پاسخ درست به سوال ۸ براي گروه مردان در مقايسه با گروه زنان بيشتر بوده است.
نتيجه گيري: اهميت بررسي کارکرد متفاوت سوال در آزمون هاي مختلف روز به روز در حال افزايش است. روش هاي موجود در نظريه کلاسيک به خاطر وجود تغييرپذيري شاخص هاي آن براي شناسايي اين موضوع مفيد نيستند. در مقابل روش هايي موجو در بافت نظريه سوال-پاسخ براي انجام اين کار مفيدتر هستند.