مقاله شناسايي کليفرم هاي کل و گوارشي و هتروتروف ها به روش ميكروبيولوژي و E.coli O157 :H7 به روش هاي ايمنولوژيک و Real Time PCR در تصفيه خانه آب اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي کليفرم هاي کل و گوارشي و هتروتروف ها به روش ميكروبيولوژي و E.coli O157 :H7 به روش هاي ايمنولوژيک و Real Time PCR در تصفيه خانه آب اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليفرم کل
مقاله کليفرم گوارشي
مقاله E.coli O157 :H7
مقاله Real time PCR
مقاله شمارش هتروتروف ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطابخش پيمانه
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ياران مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اين مطالعه روند حذف کليفرم هاي کل و گوارشي، هتروتروف ها و شناسايي باکتري بيماري زايE.coli O157 :H7 با روش هاي ميکروبيولوژي، ايمنولوژيك و Real Time PCR در آبگير و واحدهاي تصفيه خانه آب اصفهان بررسي گرديد.
روش بررسي: پروفايل تغييرات کليفرم هاي کل و گوارشي، شمارش هتروتروف ها، کدورت و کل کربن آلي در ۸ نقطه شامل آبگير سد چم آسمان، ورودي تصفيه خانه، ته نشيني، ازن زني، فيلتراسيون و در آب خروجي تصفيه خانه تعيين گرديد. وجود باكتري
E.coli O157 :H7 در نقاط هشت  گانه، لجن حوض ته نشيني و آب حاصل از شست و شوي معکوس فيلترها با استفاده از روش ايمنولوژيک و Real time PCR مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ‌در روش ايمنولوژيک با تشکيل ذرات آگلوتيناسيون، و در روش
Real time PCR با پروب هاي نشاندار شده وجود باکتريE.coli O157 :H7 در نمونه لجن حوضچه ته نشيني تصفيه خانه به اثبات رسيد، در حالي که نمونه هاي آب فاقد E.coli O157 :H7 بود. راندمان حذف کليفرم کل، گوارشي و هتروتروف ها توسط واحد ته نشيني، به ترتيب ۵۹٫۵، ۴۹، ۵۴٫۸، ازن زني: ۶۶، ۴۵٫۸، ۵۷، فيلتراسيون: ۹۸٫۸، ۹۸، ۷۸٫۸، گندزدايي: ۹۶، ۱۰۰، ۹۱ درصد مي باشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه وجود سويه بيماري زاي کليفرم را در لجن حوضچه هاي ته نشيني تصفيه خانه آب اصفهان اثبات نمود. عدم وجود اين سويه در آب خروجي حاکي از آن است که فرايندهاي موجود در واحدهاي تصفيه خانه قادر به حذف اين باکتري قبل از رسيدن به مراحل انتهايي تصفيه خانه مثل فيلترها و واحد گندزدايي مي باشند.