مقاله شناسايي گونه هاي فوزاريوم مولد پژمردگي، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه عدس در استان فارس و مقايسه قدرت بيماري زايي آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي فوزاريوم مولد پژمردگي، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه عدس در استان فارس و مقايسه قدرت بيماري زايي آن ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدس
مقاله پژمردگي
مقاله پوسيدگي ريشه
مقاله فوزاريوم
مقاله بيماري زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرين نيا وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين تحقيق به منظور شناسايي گونه هاي فوزاريوم مولد پژمردگي، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه عدس در استان فارس و مقايسه قدرت بيماريزايي آن ها انجام شد. براي اين منظورطي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ تعداد ۱۱۵ نمونه از گياهان داراي علايم زردي و پژمردگي در مزارع عدس استان فارس جمع آوري و در مجموع ۶۲ جدايه فوزاريوم از اين گياهان جداسازي شد که پس از شناسايي در ۵ گونه Fusarium oxysporum، F. solani، F. equiseti،F. avenaceum  وF. sambucinum  به ترتيب با فراواني ۴۶٫۷، ۳۵، ۸٫۳، ۵ و ۳٫۳ درصد قرار گرفتند. اين اولين گزارش از وجود F. avenaceum در مزارع عدس ايران است. پس از انجام آزمون بيماري زايي و مشخص شدن جدايه هاي بيماري زا، شدت بيماري روي قسمت هاي هوايي و ريشه گياهان تلقيح شده با اين جدايه ها بر اساس نمره دهي ۵ درجه اي پيشنهاد شده براي فوزاريوم هاي مولد پژمردگي و پوسيدگي ريشه عدس ارزيابي شد. نتايج نشان داد که F. oxysporum مهم ترين گونه بيماري زا در مزارع عدس استان فارس است.