مقاله شناسايي گونه هاي کانديداي جدا شده از موارد ولوواژينيت کانديدايي به روش Multiplex PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۲۳ تا ۶۲۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي کانديداي جدا شده از موارد ولوواژينيت کانديدايي به روش Multiplex PCR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا
مقاله ولوواژينيت کانديدايي
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي راد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرقندي آمنه شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عامل ذبيحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: رهبريان نورينا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس آبادي بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: شيوايي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ولوواژينيت کانديدايي يک بيماري قارچي خارش دار همراه با ترشحات سفيد رنگ مي باشد. تشخيص گونه هاي کانديدا براي به کارگيري درمان مناسب، امري مهم مي باشد. در اين تحقيق براي تعيين گونه ۱۹۱ کانديداي جدا شده از نمونه هاي واژينال ۱۷۵ بيمار مبتلا به ولوواژينيت کانديدايي از روش multiplex PCR استفاده شد.
روش بررسي: ۱۷۵ نمونه سواب واژينال روي محيط سابورو دکستروز آگار کشت داده شد. در اين بررسي، ناحيه ITS1 و قسمت هايي از نواحي ۵٫۸S و ۱۸S ريبوزومال RNA به همراه قطعه اي از ناحيه ITS2 که اختصاصي گونه C. albicans است تکثير شد و محصولات multiplex PCR با الکتروفورز روي آگاروز %۲ جدا گرديدند.
يافته ها: ۱۹۱ ايزوله کانديدا در نمونه هاي واژينال تشخيص داده شد. در %۸۹٫۷ نمونه ها يک گونه کانديدا و در %۱۰٫۳ آنها چند گونه کانديدا جدا گرديد. از نظر شيوع انواع گونه هاي کانديدا، در ۱۱۴ مورد C. albicans، ۲۳ مورد C. glabrata، ۱۱ مورد C. tropicalis، هفت مورد C. krusei، يک مورد C. guilliermondii، يک مورد C. parapsilosis به تنهايي عامل بروز ولوواژنيت کانديدايي بودند و در ۱۰ مورد C. glabrata و C. albican، دو مورد C. parapsilosis و C. albicans، يک مورد C. krusei و C. albicans، يک مورد C. tropicalis و C. albicans، يک مورد C. glabrata و C. tropicalis، يک مورد C. krusei و C. tropicalis، يک مورد C. glabrata و C. krusei و يک مورد ترکيب C. glabrata و C. krusei و C. albicans عامل بيماري بودند.
نتيجه گيري: شايع ترين عامل بيماري ولوواژنيت کانديدايي C. albicans و سپس C. glabrata و شايع ترين ترکيب عامل بيماري نيز اين دو گونه بودند.