مقاله شناسايي گونه هاي Phytophthora عامل پوسيدگي طوقه و ريشه درختان گيلاس در استان تهران (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي گونه هاي Phytophthora عامل پوسيدگي طوقه و ريشه درختان گيلاس در استان تهران (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درختان گيلاس
مقاله استان تهران
مقاله خشکيدگي Phytophthora cactorum،P. citrophthora
مقاله P. drechsleri
مقاله P. cryptogea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي نژاد سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ارشاد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرابوالفتحي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي بازديدهايي از باغهاي مختلف گيلاس استان تهران و با در نظر گرفتن علايم اندامهاي هوايي، از پوست طوقه و ريشه هاي اصلي و فرعي با علايم مشکوک به آلودگي نمونه برداري شد. پس از کشت نمونه ها در محيط نيمه اختصاصي CMA+PARPH جدايه هايي از جنس Phytophthora بدست آمد. که بر اساس ويژگيهاي مورفولوژيک و پاره اي خصوصيات فيزيولوژيک آنها مورد شناسايي قرار گرفتند. و مناطق عمده آلودگي نيز مشخص گرديد. دراين تحقيق دوازده جدايه و اکثرا از پايه هاي محلب به دست آمدکه متعلق به گونه هاي P. cactorum ، P. citrophthora،P. drechsleri و P. cryptogea بودند. بيشترين و کمترين فراواني به ترتيب مربوط به گونه هاي P. cactorum و P. cryptogea بود. بيماريزايي تمامي جدايه ها اثبات شد.