مقاله شناسايي گون هاي علوفه اي مراتع ييلاقي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي گون هاي علوفه اي مراتع ييلاقي استان گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گون
مقاله Astragalus spp
مقاله علوفه
مقاله مراتع ييلاقي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي (حبيب)
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي خواجه ارازمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابرسجي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي لطف اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گون ها يكي از مهمترين گونه هاي علوفه اي استان گلستان مي باشند كه به اصلاح و احياء مراتع استان كمك مي نمايد، بنابراين شناسايي و انتخاب گونه هاي مناسب علوفه اي در مراتع ييلاقي بسيار ضروري است. در اين تحقيق انتخاب گون هاي علوفه اي با شاخص هاي چندساله بودن، خاردار نبودن، خوش خوراكي، بهينه بودن كميت و كيفيت علوفه مدنظر قرار گرفت. به جهت اندازه گيري پوشش گياهي از فاكتور هاي توليد، پوشش تاجي و انبوهي گونه ها استفاده گرديد، در حالي كه تعيين كيفيت علوفه، از فاكتورهاي پروتئين خام، ديواره سلولي بدون همي سلولز، الياف خام، قابليت هضم پذيري و انرژي متابوليسمي با استفاده از روش هاي رسمي آناليز AOAC(1990) در آزمايشگاه علوم دامي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان انجام گرديد. ميزان خوش خوراكي گونه ها از طريق مشاهده چراي دام در مرتع، پرسشنامه محلي و همچنين آثار چراي باقيمانده روي گياه استفاده شد. كليه داده هاي آماري شامل جدول تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين با نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد از بين گون هاي مراتع ييلاقي استان گونه هاي Astragalus podolobus Boiss. & Hohen،Astragalus onobrychis L. و Astragalus jolderensis B. Fedtsch. با بهترين فاكتورهاي كمي و كيفي شامل: توليد (۱۱۷ الي ۴۱۳ كيلوگرم در هكتار)، پروتئين خام (۱۴ الي ۱۸٫۵ درصد در مرحله گل دهي)، انرژي متابوليسمي (۶٫۷ الي ۷٫۹ مگاژول بر كيلوگرم) و همچنين از ارزش خوشخوراكي خيلي خوبي بودند، لذا با توجه به كمبود كمي و كيفي علوفه در مراتع ييلاقي استان، اين گونه به جهت افزايش كمي و كيفي علوفه مراتع پيشنهاد مي گردد.