سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وجیهه نریمانی – بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
حمیرا سلیمی – بخش تحقیقات علف های هرز و انگلهای گلدار موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران
محمد محمدی پور – بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

شناسایی علف های هرز در محصولات زراعی بعنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز محسوب می شود. با اطلاع از وجود علف های هرز خاص در یک زر اعت می توان در مورد کنترل آن ها به موقع و درست تصمیم گرفت . لذا به منظور تعیین تر کیب، تر اکم و فنولو ژی علف های هرز، از سال ١٣٨١ طی دو سال مزارع کلزای بهاره و پاییزه استان از مرحله یک هفته بعد از کاشت تا پایان بذر دهی مورد بررسی قرار گرفت، انتخاب مزارع تصادفی و روش نمونه گیری در این طرح سیستم یک و با الگوی W انجام گرفت . در نتیجه اجرای این طرح ۴۲ گونه علف هرز از مزارع کلزای استان شناسایی گردید که تر اکم نسبی برای سه گروه گیاهی گرامینه، کروسیفر و سایر دولپه ای ها محاسبه گردید. علف های هرز غالب دو لپه ای در شهرستآنهای مورد بررسی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: ،.Raphanus raphanistirum L ،.Chenopodium album L ،.Rapistrum rugusum (L). All Salsola ،.Galium tricornutum Dandy ،.Sisymbrium irio L، Heliotropium lasiocarpum fich. 8c. A. mey ،.kali L و Papaver dubium L . بیشترین تراکم نسبی در شهرستآن ها ی جلفا، مرند، شبستر و اهر به ترتیب با بیش از ۹۲، ۵۹، ۵۱ و ۶۲ درصد متعلق به گروه سایر دو لپه ای ها و در شهرستآن های تبریز و بناب با بیش از ۶۱، ۷۰ و ۳۷ درصد متعلق به گروه کروسیفرها بود . میانگین تر اکم نسبی برای سه گروه گیاهی گرامینه ۱۰/۸۶ در صد، کروسیفر ۳۷/۷۱ در صد و سایر دو لپه ای ها ۴۹/۸۶ درصد بود.