سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه سادات سعدآبادی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مهدی کراری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

این مقاله، روش جدیدی برای شناسایی ژنراتـور سـنکرون بـا استفاده از مدل همراشتاین و در نظر گـرفتن تقریـب تکـه ای خطی پیشنهاد شده است . در این روش، از دو بلـوک خطـی – دینامیک و غیر خطـی – اسـتاتیک بـرای مـدل کـردن ژنراتـور استفاده شده است و هر دو بلوک به طـور همزمـان شناسـایی می شوند . روش مطرح شده بر روی مدل غیرخطی مرتبه سوم ژنراتور سـنکرون پیـاده شـده اسـت . در ایـن مطالعـه، ولتـاژ تحریک به عنـوان سـیگنال ورودی و و لتـاژ ترمینـال، جریـان ترمینال و توان الکتریکی خروجی ژنراتور به عنوان سیگنالهای خروجی در نظر گرفته شده انـد . نتـایج شـبیه سـازی دقـت و کارائی مدل شناسایی شده را نشان می دهند .