سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – استادیار گروه اکتشاف دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار گروه ااکتشاف دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهشاد جدیری شکری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

قرارگیری محل انباشت باطله های زغال حاوی کانی پیریت در مجاورت عواملی از قبیل اکسیژن و ریزش¬های جوی سبب تشکیل پسماند¬های اسیدی می گردد. بنابراین شناسایی زونهای آلوده ناشی از این پسماند¬ها نقش بسزایی را در استفاده از راهکارهای مطلوب در کنترل آنها ایفا می نماید. از مهمترین روشهای شناسایی زونهای آلوده که به تازگی در مطالعات زیست محیطی کاربرد قابل توجهی پیدا نموده ، روش الکترومغناطیسیVLF (Very low frequency) می باشد. در این روش با توجه به اندازه گیری هدایت الکتریکی زمین در محدوده باطله ها، زون های آلوده مورد شناسایی قرار می گیرند. در این مقاله سعی شده است تا محل آلودگی های زیست محیطی ناشی از باطله های کارخانۀ زغالشویی البرزشرقی با استفاده از روش VLF شناسایی گردد. بررسی ها بر روی ۶ پروفیل و در پایین دست محل انباشت باطله ها انجام شده است. داده ها توسط دستگاه WADI ثبت و پردازش آنها توسط نرم افزار RAMAG انجام گردیده است. در نهایت دو زون آلوده احتمالی در منطقه مورد شناسایی قرار گرفته است. نتایج در قالب نمودارهای هدایت الکتریکی ارائه شده است.