شناسایی استراتژیهاي پتروشیمی وطبقه بندي آنها

طبقه بندي استراتژیها

پس از شناسایی استراتژیهاي پتروشیمی مبین با توجه به تجزیـه تحلیـل ۱قحح حاصـل از جلسـه بـا مـدیران ارشـد سازمان، استراتژیهاي مشابه ترکیب شده و در نهایت با جمع بندي و غربال سازي، استراتژي هاي شـرکت پتروشـیمی مبـین ، تعداد ۴۷ مورد تعیین گردید که با در نظر گرفتن مضامین مورد اسـتفاده در اسـتراتژي هـا و جهـت اسـتفاده در مـدل کـارت امتیازي متوازن در چهار منظر مالی، مشتري، فرآینـدهاي داخلـی و رشـد ویـادگیري تعـداد ۳۵ مضـمون اسـتراتژیک بـراي پتروشیمی مبین در نظر گرفته شد که نهایتا این مضامین نیز در ۱۲ محور استراتژیک به صورت جدول۳  ارائه می گردد.

اگر بخواهیم براي هریک از چهار منظر استراتژي کلی بیان کنیم این استراتژي ها به صورت زیر می باشد:

منظر مالی: سود آوري پایدار منظر مشتري: مشتري مداري

منظر فرآیندهاي داخلی : بهبود فرآیندها و توسعه مسئولیت پذیري اجتماعی منظر رشد و یادگیري: توسعه مدیریت علمی

استراتژي کل شرکت به صورت زیر تعریف می گردد:

سودآوري پایدار مبتنی بر مدیریت علمی «