سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجید دشتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
امیر لکزیان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی مشهد
الهه بینش – کارشناس میکروبیولوژی موسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

چکیده:

سطح قابل توجهی از مساحت ایران را خاکهای شور و خشک تشکیل می دهد ، شوری در اراضی کشاورزی در اثر عواملی چون آبیاری با آبهای شور و استفاده غیر علمی از کودهای شیمیایی تشدید می شود، علاوه براین سطوح بسیار پائین مواد آلی و نیتروژن در خاکها بزرگترین عوامل برای عملکرد پائین در خاکهای شور ایران می باشند . کودهای شیمیایی بطور معمول به منظور جبران کمبود نیتروژن استفاده می شوند، اما این امر علاوه بر افزایش مشکلات شوری خاک، باعث غیر اقتصادی شدن تولید علوفه می شود . بهترین شیوه جهت رفع این مشکلات استفاده از میکروارگانیسم های تثبیت کننده ازت سازگار به شرایط خشک و شور خاک است که ضمن بهبود باروری، شرایط مناسبی برای خاک فراهم سازند . یونجه یکی از میزبانهای باکتری Sinorhizobium meliloti بوده که بیشترین پتانسیل تثبیت نیتروژن را دارا می باشد ] ۴ و [ ۷ علیرغم این پتاسیل، عملکردو ظرفیت تثبیت نیتروژن در شرایط شوری کاهش می یابد . شوری خاک بر روی روابط همزیستی در شروع رشد یونجه و باکتری تأثیر گذاشته و نیز درهمزیستی، باعث جلوگیری از تشکیل گره و تثبیت نیتروژن می شود[۹و ۶ ] گالشی و اخوان [۲]نتیجه گرفتند که باکتریهایSinorhizobiummeliloti درصد کلرور سدیم افزایش رشد نشان می دهند ولی پس از آن ۲ در محیط کشت کنترل شده آگار، تا حدود رشدشان کاهش می یابد . سویه های تجاری ریزوبیوم معمولاً قادر به تحمل سطوح بالای تنش اسمزی حاصل از خشکی با شوری نمی باشند ] [ ۵ ، با وجود این ممکن است میزان تثبیت نیتروژن بیشتری در شرایط بدون تنش داشته باشند ] . [ ۱ این تحقیق با هدف جداسازی، شناسائی وخالص سازی سویه های سینو ریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی جهت تلقیح به بستر کشت واریته های یونجه محلی ، در مناطق خشک و شور در انجام گردیده است .