سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی هارون آبادی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله هدف شناسایی و تشخیص اشیا متحرک درتصاویر میباشد جهت تحقق این موضوع پس ازانتخاب اشیا نمونه مدلهای دو بعدی پارامتری برای آنها تعریف می گردد اینمدلها به صورت الگوهای قابل تغییر درداخل یک حلقه و براساس الگوریتم متروپلیس تغییر داده می شوند و سپس توسط یک تابع مورد ارزیابی قرارمیگیرد درادامه یکی از مدلهای موجود درپایگاه مدل بعنوان مدلی که دارای بهترین تطبیق است و همچنین مکان شی درتصویر معین می گردد با شناسایی ناحیه بدست آمده از تصویر و استخراج ویژگیهای مناسب آن به بررسی روابط ساختار و مدلهای موجود درپایگاه وشی حاصل از تصویر می پردازیم به علت دقیق نبودن ساختار این نواحی بایستی درجه تعلق آنها بهمدلهای پایگاه تعیین گردد با بکارگیری سیستمهای نوروفازی از خصوصیاتی که درمدلها موجود است استفاده نموده و درجه تعلق ناحیه حاصل شده از مرحله قبل به اشکال موحود درپایگاه تعیین گردد.