سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمد جلیلی – دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
موسی احمدی – دانشجوی دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اب

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر نقش مهمی را در تجاری نمودن ایده های نو ایفا می نماید . دوسوم کل سرمایه گذار یهای مخاطره پذ یر به بخشها یی همچون فناور ی اطلاعات و ارتباطات و ب یوتکنولوژی اختصاص می یابد . در این م یان توجه کم ی به نحوه ورود سرما یه گذار مخاطره پذ یر به صنا یع جد ید معطوف شده است . در ای ن مقاله برآنیم تا بر اساس بررسی سرما یه گذار یهای مخاطره پذ یر بخش فناوری انرژ ی در اروپا به بررس ی عوامل تع یین کننده ظهور بخشهای جدید بازار در زمینه سرمایه گذاریهای مخاطره پذیر بپردازیم . با وجود فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری، تنها ۲ تا ۵ درصد سرمایه گذاریهای مخاطره پذیر به بخش انرژی اختصاص دارد . در تشریح تفاوتها ی بین بخشها ی سرما یه گذار ی مخاطره پذ یر انرژ ی و سا یر بخشها ی عموم ی سه عامل ز ی ر ما را یاری می رساند :
– ( ریسک مشاهده شده ( ریسک پذیرش بازار، ریسک خروج، ریسک فناوری، ریسک افراد و ریسک مقرراتی
– بازده های مشاهده شده در سرمایه گذاریهای مخاطره پذیر بخش انرژی
-با دیدی تکاملی می توان به بلوغ انرژی به عنوان یک بخش سرمایه گذاری مخاطره پذیر اشاره نمود