سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد محجل – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محبوبه جمشیدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سنگهای دگرگونی مجموعه سورسات درشمال غرب ایران، جنوب شرق شاهین دژ و در زون دگرگونی سنندج – سیرجان قرار دارد. بر اساس موقعیت کانی های دگرگونی در چین خوردگی ناحیه ای نسبت به ساختارهای بزرگ مقیاس مشخص کننده شیستوزیته های موجود در منطقه می باشدهسته سازی و رشدکانی های دگرگونیدر ارتباط با محل قرارگیری ان ها در چین های ناحیه ای است. در این مجموعه شیستوزیته S1, S2, S3 و لایه بندی S0 قابل تشخیص است. S0 به صورت لایه بندی اولیه بوده و با شیستوزیته S1 موازی است. شیستوزیته S1 به صورت فولیشن پیوسته (Continuous foliation) و از نوع اسلیت کلیواژ (Slaty cleavage) بوده که در کانی آندالوزیت به صورت شیستوزیته داخلی (Si) است و در نواحی میکرولیتون (microliton) مشاهدده می شود. شیستوزیته S2 که شیستوزیته غالب منطقه است، به صورت فولیشن فاصله دار (Spaced folication) از نوع اناستوموسینگ(Anastomosing) است. شیستویته S3 در نواحی میکایی شیستوزیته S2 به صورت ریز چین ها (Crenulation cleavage)مشاهده میشود. کانی های اندالوزیت و کوردیریت در شرایط اوج حرارتی منطقه رشد کرده اند و کانی آندالزیوت نسبتبه شیستوزیته خارجی (Se) قبل از تکتونیک بوده و شیستوزیته داخلی (Si) کوردییت در ارتباط با شیستوزیته خارجی (Se) می باشد و رشد کانی کوردیریت نسبت به شیستوزیته خارجی قبل تاهمزمان با دگر شکلی است.